توسعه ایران نباید آب محور باشد – روزنامه پیام ما

یکی دیگر از مقاصد قابل توجه بر ای سفر یک روزه میتواند دریاچۀ شورمست باشد. شورمست زیبا و آرام در حدود ۱۱ هزار متر مربع مساحت دارد و عمق آن به ۵ متر میرسد. ما باید رویکردمان را نسبت به برنامهریزی منطقهای و شهری متناسب با آمایش سرزمینی -که همیشه از آن سخن میگوییم و … ادامه