The Phenomenon Of Algal Bloom Problem Of Water Resources

جانبازی و گرجی عربی (12) کیفیت آب رودخانه کسیلیان در استان مازندران را بر اساس پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و هیدرولوژیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. در بازدید انجام شده از منطقه براساس شرایط حاکم از لحاظ تنوع زیستی، گونه ای، اکولوژیکی، هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، چهار موقعیت مکانی مناسب ایجاد تالاب های رودخانه ای در در درون حوزه آبخیز تعیین گردید. یکی از روشهای مناسب جهت تعیین سلامت و تاثیر فعالیتهای انسانی بر کاهش کیفیت رودخانهها، ارزیابی آنها با استفاده از جمعیت بیمهرگان کفزی میباشد.

ارزیابی تأثیر شرایط اکولوژیکی و متغیرهای فیزیکی رودخانه دینورآب استان کرمانشاه بر شاخص مطلوبیت زیستگاه ماهی شاه کولی سلال (Alburnus sellal Heckel, 1843). شیلات (منابع طبیعی ایران). نخعی و همکاران (3) کیفیت آب رودخانه و سرشاخههای کارون در استان چهارمحال بختیاری را با استفاده از استانداردهای کنترل کیفیت آب نظیر دیاگرام ویلکاکس و شولر مورد ارزیابی قرار دادند. بنابراین هر نوع فعالیت عمرانی شهری در پیرامون رودخانه نیازمند مدیریت تغییرات رودخانه در بازههای مورد مطالعه است. براساس نتایج آنالیز آماری، بیشترین تغییرات بین ایستگاه لزوره در حاشیه ارتفاعات و ایستگاه قزاقلی واقع در بخش میانی دشت دیده می شود و بعدازآن تا خروجی گرگانرود تغییرات فاحش و معنی داری بین پارامترهای کیفی مشاهده نشد.

این درحالی است که افزایش فراوانی این گروه در ایستگاه 5 مربوط به خانوادههای Erpobdellidae از زیرراسته Hirudinidae که از گروه بیمهرگان کفزی مقاوم به آلودگی بوده است. یکی از طریق آشنایی با کتاب فرهنگ ابتدایی؛ «تایلور» که «فریزر» را تحت تأثیر اندیشههای «تایلور» درباره جانباوری قرارداد. مردم را از خطر آینده باخبر می کنند و آن ها را دعوت به مقاومت و مقابله می کنند ولی بعضی ها می ترسند؛ می ترسند کشته شوند و یا تا آخر عمر در شکنجه و عذاب در زندان بپوسند.به جز یکی دو تن ، کس دیگری به آن ماهی های شجاع نمی پیوندد.بعضی از مردم می گویند ما تا تابستان صبر می کنیم تا قدرت حکومت کم شود .آن وقت مقابله می کنیم.

یکی از مهمترین عواملی که همواره کیفیت آب رودخانه را تهدید میکند، تخلیه پسابهای تصفیه نشده مراکز شهری، صنعتی و کشاورزی در آنها میباشد. اما این شرایط زیبا پایدار نیست چرا که ساختمان هایی در حریم رودخانه خودنمایی می کنند که منظره زیبای اطراف رودخانه را بلعیده اند و دیگر خبری از طبیعت بکر و سرسبز نیست . تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین). مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش کاربردی است. استنتاج: روش بیولوژیکی روشی ارزان و مؤثر است که می تواند برای حذف آنتراسن مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعی که می بایست با بازیابی روابط نادیده گرفته شده میان مولفه های اجتماعی اصلی (ارزش ها، مردم و حکومت) و روابط از بین رفته میان شرایط و فرآیندهای اکوسیستم و نقش زیرساخت های اجتماعی در تصمیمات کلان، مورد توجه قرار گیرد و با اجرای برنامه ای چندسطحی، زمان مند و راهبردی این تعادل به سیستم بازگردد. متأسفانه امروزه به علت وجود منابع آلوده کننده آب، از کیفیت آب رودخانهها کاسته شده، به این علت باید قبل از استفاده از آب در مصارف مختلف کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد. سه ناحيه براي مطالعه انتخاب و در آنها فاكتورهاي پوشش گياهي و خاك مورد بررسي قرار گرفتند.

تحقيق حاضر به منظور بررسي روند تغييرات پده تحت تاثير فاكتورهاي ادافيكي در حاشيه رودخانه مرزي تجن (سرخس) انجام شده است. آزمونهاي اكولوژيكي نشان دادند كه شوري، قليائيت و سميت كلر فاكتورهاي مهم محدود كننده پده در منطقه مي باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که در بعضی مناطق، بهدلیل افزایش قلیاییت، آب سخت شده و برای استفادههای شرب و آبیاری مناسب نمیباشد. یافتهها: نتایج بیانگر دقت مناسب مدل در پیشبینی پارامترهای جریان در مجاور آبشکنها و پشتههای رسوبی است همچنین این مدل با دقت مناسب موقعیت های حداکثر تنش برشی جریان در بستر و کناره ها را نمایش می دهد.

تنش ها اغلب در مرزهای ملی در مناطق پایین دست حوضه های رودخانه ایجاد می شوند. چهار گونه باکتری از فرآیند کشت جداسازی شدند و سپس برا ی دفع آنتراسن در شرایط مختلف برای مطالعه رشد باکتری ها و غلظت HPLC زمان، دما و غلظت آنتراسن بکار رفت. و در سراسر جهان هدر رفت آب با سرعتی سریع صورت میگیرد، هرکسی باید حتی به میزان اندک به نجات آب کمک کند.

در برخی مقالات نیز ایراداتی هر چند معدود و اندک شمار به سبک مولانا وارد شدهاست؛ از جمله در مقالهای تحت عنوان « تأثیر تداعی معانی بر ساختار داستانهای دفتر اول مثنوی» از سعید حسامپور. آنها همچنین منبع آلودگی فاضلاب خانگی و زراعی را نیز در این منطقه مشخص نمودند. مردم به اندازه امروز ثروتمند نبودند، کالری کمتری مصرف می کردند و گوشت کمتری می خوردند بنابراین آب کمتری برای تولید غذای آنها نیاز بود. بیشترین مسمومیت انسان ناشی از مصرف موجوداتی نظیر صدف ها و نرم تنان است زیرا این موجودات فیلتر کننده ذرات موجود در آب نظیر فیتوپلانکتون ها بوده و در نتیجه زمینه برای تجمع مواد سمی در سیستم هضم موجودات ذکر شده فراهم خواهد شد.

سپس نمونهها جهت شناسایی به آزمایشگاه انتقال داده شد. تعداد 40000 بچه تاسماهي ايراني با ميانگين وزني متفاوت پس از علامتگذاري در داخل كارگاه و حمل به وسيله مخازن مخصوص داراي كپسول اكسيژن در ايستگاههاي رهاسازي، طي چهار مرحله رها و سپس در ايستگاه هاي صيد به وسيله دام با اندازه چشمه 10mm و نمره نخ 3mm صيد شدند.بررسيها نشان داد بچه تاسماهيان ايراني حداقل 12 ساعت و حداكثر بعد از طي زمان 74 ساعت از مصب گذشته و خود را به دريا رساندند.

رسم دندروگرام UPGMA بر اساس ضریب جاکارت نشان داد کهاین دو جمعیت از یکدیگر متمایز است. حوض سلطان یا حوضماره نیز در شمال غربی مسیله واقع شده است و رودخانههای شور، مسیله و هبله رود در آن جریان دارند.اگر تجربه بازدید از رودهای خروشان ایران را دارید یا دستهبندی دیگری از حوضههای آبریز در ایران میشماسید، آن را با ما و سایر کاربران کجارو به اشتراک بگذارید. لازم است، این مطالعات در سطوح وسیعتر و با بررسی سایر عوامل محیطی در رودخانههای کشور از جمله رودخانه تجن انجام شود تا به ادامه آلودگی رودخانه به وضعیت خودپالایی آن پی برده و براساس توان خودپالایی رودخانه، مدیریت بهتر و مناسبتری در این خصوص اعمال شود.

براساس نتایج بدست­آمده از اولویت­بندی کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن با مدل­های TOPSIS و SAW­­، کارکردهای زیستگاهی، تولیدی، تنظیمی و اطلاعاتی در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد برای 39 درصد از شهروندان ساروی (پاسخگویان) کارکرد زیستگاهی، 27 درصد از شهروندان کارکرد تولیدی، 25 درصد از شهروندان کارکرد تنظیمی، 9 درصد از شهروندان کارکرد اطلاعاتی دارای اولویت اول می­باشند. نتایج بدست آمده نشان داده که ساختار گروههای تغذیهای در ایستگاههای مختلف در طی سال متغیر میباشد. که بزرگمردی و بزرگ اندیشی در کُنه وجودشان، نهفته بود و آنان را در صیانت از وطن، به حرکتمیآورد، مانند آنان در پاسداری از این دیار سبز و نیلوفریتان به پا خیزید و دیوان سیاه زمان را نابود کنید.

بزرگ بیمهرگان کفزی شناسایی شده در این مطالعه به 31 خانواده، 12 راسته و 5 رده تعلق داشتند که کمترین و بیشترین فراوانی در کل ایستگاههای مورد مطالعه بهترتیب مربوط به خانواده Psychodidae و Chironomidae بود. غلظت آنتراسن 100 میلی گرم در لیتر بود. در فصول سرد سال به ویژه پاییز فراوانی گروه فیلترکننده در ایستگاه 3 بخاطر بستهبودن دریچه سد شهید رجایی و کاهش دبی آب و افزایش غلظت مواد آلی در این موقع از سال نسبت به سایر فصول به ویژه فصل تابستان افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید