Myriophyllum Spicatum, Nuphar Luteum, Ceratophyllum Demersum

واژه «ظلم» ثانی با توجه به جمله متابع «کوشید»، ظاهراً زاید و اشتباه مطبعی است. « شیب، سر از جیب غیب برگرفته و انکسار نشاط و انطواء رباط 28 و تخاذل اعضاء و متقاضی فناء، نه شهوتی در حواس نه لذتی در کأس و یأس من جمیع الناس» (ابن اسفندیار،1366: 7).«واو» در قسمت مشخص شده زاید است.باید جمله را به این صورت تصحیح کرد: «و تخاذل اعضاء، متقاضی فَناء شده نه شهوتی در حواس نه لذّتی در کاس». از طریق این غده ارواح در حفره­های قدامی مغز با ارواح در حفره­های خلفی ارتباط برقرار می­کنند.

او از نظامیه بغداد گریخت و من به نظامیان بغداد حمله کردم» (همان: 12-11) بین کلمات مشخصشده، سجع و بین دو کلمه (نظامیه و نظامیان) جناس ناقص افزایشی برقرار است. درست است که می توان شواهد بسیاری را برای قرار گرفتن دو واژه «اجفون و مشتقاتش با فواتر» 5 به دست داد اما با درنگ در همین شواهد می توان پی برد که شاید کلمه متناسبتر و نزدیکتر به خوانش متن، واژه «لحظ» 6 باشد که هم معنی واژه پیشنهادی را دارد و هم دایره کاربرد و شمول معنایی آن را. دارای پتانسیل سیل­خیزی بوده و با توجه به اینکه اکثر نقاط جمعیتی و بسیاری از اراضی کشاورزی مستعد که از لحاظ فرسایش بسیار آسیب­پذیرند، در امتداد مسیر زهکش اصلی در پایین­دست حوضه قرار دارند، برآورد مقدار ارتفاع و دبی حداکثر رواناب و شناسایی پهنه­های سیل­خیز ضروری است؛ که با انجام آن میتوان قابلیت سیل­خیزی قسمت­های مختلف حوضه را مشخص و اولویت­بندی کرده و راهکارهای مقابله با آن را پیشنهاد نمود.

2- پورنامداریان، تقی، (1367)، رمز و داستانهای رمزپردازی در ادب فارسی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم. چگونگی انجام چنین تحلیل و توصیفی و نیز رابطه این دو با هم از موضوعهایی است که سبکشناسان هیچ توافق نظری دربارهاش ندارند» (وردانک،1389: 18)؛ دوم اینکه در تحلیل سبکی خصوصاً اگر سبک فردی باشد، تفحّص و کندوکاو همه آثار او ضرورت پیدا میکند، که نگارنده فقط به سبک عزیزی در حوزه نثر مبادرت میورزد و طبیعتاً داوریهای وی نیز معطوف به همین اثر برجسته منثور اوست؛ زیرا «در تحلیل سبکی یک متن بنا نیست هر قالب یا ساختاری بررسی شود، بلکه اساس کار را قالبها یا ساختارهایی تشکیل میدهند که برجستهتر از دیگراناند.

» و پرسش دوم که در قرآن اعتراضی از سوی فرشتگان و مخاطب خداوند است، در عبارت بعدی وی: « آیا ز این خاکدان غبارخیز، نسلی خونریز در زهدان شهوت نخواهد رویی؟» با تغییر گوینده که آدمیاناند، بعد حیوانی وجود آنها را اثبات میکند. وی در نثر شاعرانة خود به شیوههای متعدّد، واژگانی، گزارهای، شیوهای، تأویلی، ترجمه و نیز به صورتهای کاملاً مبتکرانه از آیات قرآن بهره گرفته است. تأثیرپذیری وی از قرآن، در بعضی از عبارات به شیوههای کاملاً جدید و مبتکرانه است. بهمن در اندیشه شد تا از زال پیرمرد، کین اسفندیار را بخواهد. حال بنیامین و آشر دوست بامزه اما دست و پا چلفتی اش، باید دنبال راهی باشند تا مادر بنیامین را آزاد کنند.

در این خان، تشنگی و گرما، رستم و رخش را از پای درمیآورد، اما رستم دست به نیایش خداوند برمیدارد و هیچ گاه او را از یاد نمیبرد: «وی همواره بر این اعتقاد است که برای نیکی و در راه حق شمشیر میزند و این اعتقاد، او را به پشتیبانی پروردگار مستظهر میدارد. ما در متن آن را «خمار» معنا کردیم. است، اساس چاپ قرار داده، در بیشتر مواقع با این که ضبط نسخه اساس به تصریح خود وی معنای روشنی ندارد یا بدون تصریح او غلط فاحش است، از آن نگذشته و با این که ضبط جمیع نسخ برخلاف نسخه الف بوده باز ضبط اخیر را در متن قرار داده و به ضبط دیگر نسخ بی اعتنا بوده است.

هر یک از تصاویر مربوط به داستان هفت خان رستم، بیانگر موجوداتی عجبالخلقه هستند که رستم در آزمون هفت خان با آنها روبهرو میشود. آیا کسی را در زمین قرار میدهی که فساد و خونریزی کند؟ این بیت مرثیه ای است در سوگ فرزند سید یحیی بن حسین.«خالفنی» یعنی «با من مخالفت کرد» که هیچ ارتباطی به بیت ندارد.این واژه «حالفنی» است به معنی «ملازم و هم پیمان من شد». و دیگری آیرونی موقعیت یا واقعهای آیرونیکی که آیرونیست ندارد؛ ولی همیشه یک قربانی و یک ناظر دارد» (همان: 41). به این ترتیب، اگر به سه نوع تقسیم شود: کلامی، رفتاری و موقعیّتی؛ قطعاً خردمندانهتر است.

«تصویرآفرینی برای یک مفهوم انتزاعی: «دلم از دست تو تنگ غروب شده است» (همان: 25). تنگ غروب تصویرآفرینی زیبایی برای بیان مفهوم انتزاعی گرفتگی و کدورت خاطر از کسی است. به گزارش خبرنگار ایرنا، مسوولان، ریش سفیدان و معتمدان مناطق مرزی شرق گلستان عصر امروز سه شنبه در نشست صمیمی با فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی، با قدردانی از تلاش های ماموران مرزبانی این استان در تامین امنیت مرزها و نیز اقدمات آنها برای جلوگیری از وقوع سیل در جریان بارش های روزهای آغازین امسال، گفتند: مرزنشینان گلستانی به داشتن چنین نیروهای مرزبانی افتخار می کنند.

این کاهش حتی در فاصله 10 کیلومتری از محل شستشوی شن و ماسه 75 درصد گزارش شده است. در اين مطالعه مقادير کورتيزول، گلوکز، تستوسترون و 17 بتا – استراديول سرم به هنگام حمل مولدين ماهي سفيد در زمانهاي مختلف (بلافاصله پس از صيد، 10، 20، 30 و 60 دقيقه) تا رسيدن به محل تکثير در رودخانه گهرباران (فروردين 1385) بين گروه يک (يک مولد در دو ليتر آب) و گروه دو (يک مولد در يک ليتر آب) بررسي شد. وی، افزود: در طی چند روز گذشته یک دستگاه خودروی وانت پیکان بلاصلاحب در این محل کشف شده بود که اقدامات و تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت فوت ادامه دارد.

محمدی و همکاران در سال 1389 به مطالعه اقلیم گردشگری استان کهگیلویه و بویر احمد به منظور توسعه پایدار گردشگری طبیعت پرداختند. خراسانی و همکاران در سال 1390 به پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان اصفهان با استفاده از شاخصTCI پرداختند. وردانک در تعریف سبکشناسی مینویسد: «تحلیل بیان زبانی متمایز و توصیف هدف از بهکارگیری و تأثیر آن. تأثیرپذیریواژگانی: «بعضی بر نهرهای تذبذباند» (همان: 172) برگرفته از آیه 143 سوره نساء که خداوند در شرح حال منافقین میفرماید: «مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء و لا الی هؤلاء و من یُضلل اللهُ فلن تجد له سبیلاً» آنها افرادی بیهدفاند.

در نگارة زیر (تصویر 1) که متعلق به یک شاهنامة مصور مربوط به قرن 10 هجری قمری است و خان اول رستم را به نمایش میگذارد، این موضوع بهخوبی تصویر شدهاست. درنتیجه بدین وسیله سعی داشتند باور اتصال حکومت صفویه به ظهور امام زمان (عج) را در اذهان عوام تثبیت و مستند کنند و با ارائۀ تفاسیر مغرضانه از احادیث و روایات بهجامانده از پیامبر (ص) و ائمه (ع) که البته بعضی از آنها مستند و معتبر نبود، برای مشروعیتدادن به حکومت و تصمیمات آن تلاش میکردند.

او در لشکرکشی به مازندران با جادوی دیو سپید اسیر میشود. این کتاب نفثهالمصدور یا گلایههای دردمندانه او از مردمان روزگار خود است و طبیعتاً مخاطب نباید انتظار زبانی هموار و یکدست در آن داشته باشد. بعد از این ماجرا کیخسرو جنگ بزرگ خود با افراسیاب را آغاز میکند؛ اما «جنگ در برابر بیداد به ذات خود اخلاقی است؛ زیرا عملی برای هماهنگی با جهان، سامان داشتن زندگی و مرگ و به آیین بودن با آن است. پیرسون و کیمار، 1392: 116) و از دیگر سو، «تصویرهای «فرزانه»ای که با «جادوگر» تلفیق یافتهباشد، گوی بلورین و سایر ابزارهای روشنگر و آیندهنما هستند.» (پیرسون و کیمار، 1392: 117) جام جهاننمای کیخسرو نمود این کهنالگو را در وجود کیخسرو برجسته میکند.

گیو در نقش کهنالگوی «جستوجوگر» و «حامی» به یافتن کیخسرو میپردازد تا« پاسخ کنجکاویهای عمیقش و برطرف کردن نیاز درونیاش» (پیرسون و کیمار،1392: 68) را بدهد. بازگشت کهنالگویی (یتیم) در سیاوش و آغاز آن کهنالگو در وجود کیخسرو و سرانجام تبدیل به کهنالگوی «فرزانه» نشانهای برای این مدعاست؛ زیرا این فرزانگی عامل شفابخشی، نجات ایران و سرنگونی افراسیاب و دیو خشکسالی و سرانجام نشاندادن راه هدایت و رستگاری یا رسیدن به مرز جاودانگی است. پروانه های بهره برداری از شن و ماسه باید با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا این اطمینان حاصل شود که استخراج شن و ماسه در مصبها، تعادل بین آب شور و شیرین را برهم نخواهد زد و در نتیجه بهره برداران کنونی و آتی متحمل هیچگونه هزینه اقتصادی نخواهند شد.

این بخش راجع به مدت زمان کوتاهی است که راوی از میدان نبرد به تهران برگشته و با آدمها و منظرههای ضد و نقیض روبهرو میشود. ذخایر شن و ماسه ای که طی زمان تشکیل شده اند در صورت ادامۀ بهره برداری بی رویه در مقیاسی که در دهه های گذشته صورت گرفته به طور کلی از بین خواهند رفت. در بررسی دوگانگی­های دیالکتیکی مورد بحث در نقد تخیلی باشلاری نیز می­توان گفت که شاعر و هنرمند نگارگر برای برانگیختن احساسات دوگانۀ مخاطب، برای تسخیر روح وی از مفاهیم دوگانۀ عالم واقع و فراواقع، خواب و بیداری و زمان عینی و ذهنی بهره جسته است.

مصحح ذیل واژه «تعلیق» افزوده است:«تصحیح قیاسی، در نسخ:تفنق (؟)». مصحح ذیل ملاجمت افزوده است:«کذا در ب و ج و سایر نسخ ملارجعت. «شیر مقتدر، سلطان، نماد خورشید و به غایت درخشان، سلطان حیوانات و سرشار از فضایل و رذایل ناشی از مقامش است که هرچند مظهر قدرت، عقل و عدالت است، اما در یک نمادشناسی منفی، نشانة خودپرستی و غرور است که از شدت قدرت میدرخشد و از نور این درخشش کور شدهاست. این امر سبب پدید آمدن کلّیتی روانی میشود که چون دایرهای بزرگ، همۀ لایههای روان را که عبارتند از: خودآگاه، ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی میپوشاند.

دیدگاهتان را بنویسید