Descartes’ Pineal Gland: The Seat Of The Soul

آب باران به رودخانهها و دریاچهها میریزد و بخشی از آن جذب زمین میشود. «آب میتواند خسارت بزند، ببلعد و باران تاکهای شکوفا را نابود میکند. در آغاز داستان که تولد عیصو به تصویر کشیده شده است و در انتهای داستان، راوی همچنان که در خیالاتش سیر میکند مرگ عیصو را به تصویر میکشد: «میگویم: تو مگر هوشیاری داشتهای هیچ وقت؟ از سوی دیگر، اهمیت تاریخ طبرستان بیشتر در استفادۀ مؤلف از منابع گوناگونی است که برخی از آنها به جا مانده و به وجود بقیه، فقط با استناد به گفتۀ ابن اسفندیار می توان پی برد.

از چه چیزی تشکیل شده؟ سپس سری زمانی اصلی توسط روش تجزیه ی مد تجربی یکپارچه ی کامل به زیرسری های توابع مد ذاتی (IMFs) و باقیمانده (Residual) تجزیه گردید؛ در ادامه این زیرسری های تجزیه شده، ورودی مدل های گاوسی و ماشین یادگیری قدرتمند را تشکیل دادند تا مدل های ترکیبی طراحی گردند. همچنین تأثیر هر یک از زیرسری های تجزیه ی مد تجربی یکپارچه کامل در پیش بینی دبی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش این پژوهش با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی با تکیه بر منابع کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و اسناد تصویری و انطباق نظریه «فهم و تحلیل رودخانه شهری به مثابه سیستم یکپارچه اجتماعی-اکولوژیک»، به فهم زیرسیستم ها، کشف روابط درونی، شرایط، فشارها و جریان های آن در انطباق با وضعیت رودخانه زاینده رود می پردازد.

نتیجه گیری نتیجه این پژوهش نشان می دهد عدم تناسب میان فشارها و جریان های درونی میان زیرسیستم های اکولوژیک و اجتماعی در این ساختار، این مجموعه را از تعادل خارج و ویژگی تطبیق پذیری و خودسازمان دهی آن را با اختلال مواجه کرده است. با توجه به بررسیهای انجام شده، تحقیقی با عنوان نقد و بررسی ترجمۀ داستان «نهر الذهب» با عنوان «رودخانه طلایی» براساس سطح معنایی- لغوی الگوی گارسس، صورت نگرفته است؛ از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا میزان موفقیت مترجم در ترجمۀ رمان نهر الذهب و نحوۀ کار وی و نیز کاستیهای موجود درترجمه، مشخص و راهکاری برای بهبودآن مطرح شود.

فاطمی عقدا، محمود، فرج الله، فیاضی و داریوش، علیپور (1380)، بررسی زمین شناسی مهندسی بخشی از رودخانه کرخه(روستای عبدالخان تا روستای الهایی)، نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد 1 شماره 3و 4 صص178-163. رودخانه خشک که از داخل شهر شيراز عبور نموده و به درياچه مهارلو منتهي مي شود يک رودخانه فصلي بوده و به طور دايم مورد هجوم انواع فاضلاب هاي خانگي، تجاري، صنعتي و کشاورزي قرار مي گيرد. مترجم درانتهای فرایند ترجمه به ساختاری از زبان مقصد دست می یابد که به آن می گویند: معادل (equivalent).

«پیامبر»، نوشتة جبران خلیل جبران، با آنکه در ظاهر، کتابی ساده و آسانیاب است؛ اما بافت کهنالگویی آن، آشکار کننده رابطة بینامتنیت این اثر با اساطیر و افسانههایی است که فرایند فردیت روانی را باز مینمایاند. جمعیت زیستمندانی مانند نرمتنان که باید به سنگها، قلوه سنگها و ریگهای صاف و هموار بچسپند طی این فرایند کاهش یافته و گونه های مقاوم تر فرصت خواهند یافت جای آنها را بگیرند. بر اساس گزارش سال 2007 بانک جهانی کاهش منابع آب شیرین ایران 3/6 برابر بیشتر از استاندارد و شاخصهای جهانی بوده که کشاورزی نامناسب عامل 91 درصد کاهش میباشد.کاهش سالانه آب شیرین بین سالهای 1987 تا 2002 در جهان 9 درصد و در ایران پنجاه و شش و هفت دهم (56/7)درصد بوده است! این گزارش خسارتهای زیستمحیطی آب، فقط در بیماری و مرگ و میر را در آن زمان مبلغ 2495 میلیون دلار برآورد کرده است.

نتایج تحقیقات و بانک جهانی نشان میدهد که زیرساختهای خاکستری مانند لولهها و گیاهان تصفیه و زیرساختهای سبز، تالابها و حوضههای آبخیز سالم میتوانند با هم همکاری کنند تا تأمین آب و کیفیت را در نظر گیرند. لذا بقایا اموری هستند که در چارچوب فرهنگی معاصر، معنای خاصی ندارند. لذا حفظ كيفيت آب آن ضروري مي باشد.كيفيت آب رودخانه در سال هاي قبل مطالعه شد و در 18 روستا قبل و بعد از عبور آب از روستاها نمونه گيري به عمل آمده فاكتورهاي مهم كيفيت آب با سال هاي قبل و با استانداردها مقايسه شد. لذا اهتمام به برگزاری دقیق این آئین ها به منظور رفع این خطرات و مشکلات امری ضروری است.

در میان این آیین ها مهم ترین بخش همانا آیین مرده سوزی است که برگزاری دقیق و بهنگام آن از سوی بازماندگان موجب آرامش روح فرد درگذشته و چه بسا ضامن رستگاری او و تاثیر در کیفیت تناسخ وی و حتی تامین سعادت غایی او از رهگذر رهایی از چرخه تناسخ (سمساره) می شود. برای دستیابی به این هدف تلاش شده با مقایسۀ بخشهایی از متن داستان با متن ترجمه، مواردی از ویژگیهای ترجمه که گارسس برای سطح معانی لغوی برشمرده است، استخراج شود تا هم وجود این ویژگیها در ترجمۀ وی اثبات شود و هم راهبردهای ترجمهای مترجم برای هریک از بستر نمونهها مشخص شود.

اختلاف ميانگين غلظت هر فلز سنگين، در نمونه هاي آب با حداکثر مجاز آن جهت مقاصد آشاميدن، آب هاي سطحي، آبياري و حيات آبزيان به وسيله آزمون t-student (در سطح اطمينان 95 درصد) مقايسه شد. نمونه هاي بي مهرگان، تا سطح خانواده شناسايي شده اند كه نتايج آن نشان مي دهد از نظر تعداد خانواده در نوبت اول نمونه برداري ايستگاه شماره 6 و در نوبت دوم ايستگاه شماره 4 در بهترين وضعيت قرار داشته اند. در تحقيق حاضر با استفاده از مدل فيزيکي، سه نوع سنگ چين با چگالي 1.51، 2.05، 2.65 و با قطرهاي 4.75، 9.52، 12.7 و 19.05 ميلي متر در محل تکيه گاه پل و در موقعيت 75 درجه از قوس 90 درجه و با چهار دبي 17، 20، 23 و 28 ليتر بر ثانيه (متناسب با دامنه عدد فرود 0.19 تا 0.58) آزمايش شد.

بررسی میزان تاثیر فازهای پدیده نوسان مادن جولیان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس. در آزمایشگاه بعد از زیست سنجی، تعیین سن و جنسیت، اندامهای مختلف ماهی شامل چشم، پوست، آبشش، دستگاه گوارش، عضله و غیره مورد بررسی قرار گرفت. این روش بسیار مفید است ولی نیاز به بررسی هایی عمیق کارشناسی دارد. موارد حذف در ترجمۀ خوب، بسیار محدود و حتی نادر است و مترجم وفادار، جز در مواقع ضروری و اجتنابناپذیر، اقدام به حذف مطلبی نمیکند؛ چراکه حذف بیرویه، عمدهترین عیب ترجمه محسوب می شود (کماکی، ۱۳99: ۳۰-۲۲ با تلخیص).

جهت مشاهده بهتر تزيينات ديواره سلولي اقدام به تميز كردن ديواره سلولي و تهيه لام دايمي با استفاده از روش Patrick and Reimer شد. در مقالههای اشاره شده، نگارندگان با تکیه بر مدل گارسس، اقدام به ارزیابی و مقایسۀ ترجمۀ رمانهای نامبرده و ذکر نکات مثبت و منفی آن کردهاند که با تبیین وتعریف نظریۀ گارسس، حاصلکار به سنجش جوانب مختلف این ترجمهها براساس الگوی مورد اشاره انجامیده است و ترجمههای مورد قبول و قوی از ترجمههاییکه چندان ایدهآل ارائه نشده، تفکیک داده شده است.

این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای نقاط لمیزرع و نیمهخشک هستند، حالت جدیتر به خود گرفته است. حدود 38/55 درصد حوضه دارای وضعیت هیدرولوژیکی ضعیف و 62/44 درصد دیگر در وضعیت هیدرولوژیکی متوسط قرار دارد. به عبارت دیگر در این قسمت جنگلهای راش بیشتر به گروه colline مربوط می­شوند. منظور از فعالیتهای ذهنی همۀ آن فعل و انفعالاتی است که در مغز و روان مترجم صورت می گیرد و طی آن، معنا و مفهوم یا پیام یک واژه، عبارت یا جمله ای از یک زبان استخراج شده و به واژه، عبارت یا جمله ای در زبان دیگر سوار می شود.

به عقیدة وی ناخودآگاه جمعی، مخزنی از مواد ناخودآگاهی است که هرگز به خودآگاهی نرسیدهاند؛ اما تصاویر ذهنی کهنی هستند که در میان تمام انسانها مشترکند. روش تفکيک کننده يکي از روش هاي استوکاستيکي است که به صورت ابزار مفيد در هيدرولوژي کاربردي مي باشد چرا که برنامه ريزي و طراحي قابل اعتماد سامانه هاي هيدرولوژيکي به وجود سري هاي زماني در مقياس هاي زماني کوچکتر از سال و در مکان هاي گوناگون نياز دارد. در تحقیق حاضر، آثار منفی اجتماعی ساخت سد داریان در حوزۀ رودخانه سیروان عبارتاند از: جابهجایی اجباری جمعیت و فقر منتج از آن، تغییرات پیشبینینشده در پاییندست سد، از دست رفتن یا کاهش حلقههای تعاون، تعامل و مشارکت اجتماعی و در نهایت از دست دادن داراییهای میراث فرهنگی.

جامعهشناسانی مانند «دورکیم» این ضعف نظریه عقلگرایی در تفسیر خاستگاه دین را بسیار مورد توجه قراردادهاند و معتقدند بدون توجه به جنبههای اجتماعی دین فهم مسائل و شعائر دینی غیرممکناست. «والیوم حارِّشدِیدُ الحَرَارَةِ» (الشارونی، 1397: 43): «روز بسیار گرمی بود» (سبزیانپور، 1397: 44)؛ این جمله عبارت است از «حارِّ شدِیدُ الحَرَارَةِ» و بهطور خلاصه ترجمه شده که طبق اصول جزء قبض نحوی محسوب میشود. با این هدف که این خونها موجب تسکین دردهای اهل بیت شود. 31- اصطلاح تشریح، نسج که موجب پیوند و اتصال عظام به همدیگر است و احشا را نگاهداری می کند (دهخدا، 1384: ذیل رباط).

حتی ممکن است با چندین معنای کلمه ای قبلا آشنا شده باشیم ولی باز هم ببینیم که هیچ یک از آن معانی مشکل ترجمۀ ما را حل نمی کند. صادقی، س.، حاجی قلی زاده، م.، وفاخواه، م.، 1386. تاثیر پل ها و آبروها در تغییر عمق و پهنه سیلاب در بازه ای از رودخانه کن تهران (گزارش فنی). نبی زاده، م.، و مساعدی، ا.، و حسام، م.، و دهقانی، ا. رضایی، ا.، و مرتضوی، س.، و پیکانی، غ. منجزی، ا.، و مسجدی، ع.، و حیدرنژاد، م.، و پورمحمدی، م. و رضوی، س. م.، 1390، تغییرپذیری زمانی و مکانی جریان رودهای استان مازندران، زمستان 1390، ف.

رزقی جهرمی، ز.، و نصراصفهانی، م.، و محمدی، ج.، و قاسمی، ا. «هر آنچه ما بهعنوان وجودی که در ماست، تجربه می­کنیم، و همچنین چیزی که ما می­بینیم که قادر است در اندامهای کاملاً بی­جان وجود داشته باشد، باید تنها به بدن نسبت داده شود. اینگونه ترجمۀ عبارات نه تنها به کوتاهیِ سخن کمک میکند، بلکه آنها را به ساختار زبان فارسی نیز نزدیکتر میگرداند. اگر بدنبال این رخداد فرسایشی، ستون آب باثبات باشد و مواد مغذی ورودی نیز فراوان باشد، شرایط مطلوب برای شکل گیری یک دوره شکوفایی مضر وجود خواهد داشت. کنایه یکی از اسالیب ادبی است که اگر به درستی اضافه شود به زیبایی جمله میافزاید.

دیدگاهتان را بنویسید