An Introduction To The :union: Of Tales And Concepts In Mathnavi

به زعم شاعر، ابری بزرگ و وحشتناک در فضای ایران ظاهر شد و بارانی تند بارید و ایجاد حوادث عظیم و مهیبی در این دیار نمود (حکومت مستبد طاغوت که هر زمان ایجاد رعب و وحشت در دلهای مردم بیگناه میکرد). نیکلای کراسیون، زیستشناس ۵۹ ساله میگوید برای نجات این گونه ماهی سالهای زیادی تلاش شده ولی مردم میگویند کاملا منقرض شده است. بنابراین با توجه به نقش مهم و اقتصادی گاماروس ها در تغذیه ی آبزیان و هم چنین پالایش اکولوژیکی محیط زیست، بررسی این گونه در منطقه ضروری به نظر می رسد. مصرف این مواد غذایی حاوی سم توسط گونه های مختلف نظیر پرندگان، پستانداران دریایی و انسان سبب بیماری و مرگ مصرف کنندگان می گردد(15).

برگزار می شود. این مراسم در طبقات مختلف جامعه هندویی، صرف نظر از تفاوت های جزئی، اساساٌ به طور مشابه برگزار می شود. در سه قصة مشابه از دفتر ششم شخصیتهای اصلی حکایات به دنبال گنج یا سخاوت منعمان هستند و در هر سه مورد خواب آنها را به هدف می رساند. وقوع پدیده شکوفایی جلبکی به صورت انسانی با ارتباط آبی نادرست بین رودخانه و زمین های کشاورزی که اغلب هم در بالادست رودخانه قراردارند، اتفاق می افتد و باعث می شود که غلظت مواد آلاینده در آب از حد معمول بالاتر رود و غنی سازی جلبکی حاصل گردد.

یکی از نکات مهم در کنترل شکوفایی جلبکی توجه و نظارت بر تصفیه این آب هاست. کنترل تخلیه آب توازن کشتی ها و شناسایی جلبک و یا کیست آنها نیز می تواند از بروز شکوفایی جلبکی جلوگیری کند. این جلبک ها مخاط ژلاتینی قهوه ای ترشح می کنند که روی برانشی ماهی ها را گرفته و باعث خفگی آن ها می شود و حتی در اثر رشد زیاد و گستردگی در سطح آب از رسیدن نور و اکسیژن به اعماق دریا جلوگیری می کنند. درباره مردگان باید گفت این مراسم ایشان را خارج ازچهارچوب زندگان در حوزه وقلمرو خاصی قرار می دهد.

از نظر باشلار تحلیل عناصر غالب در جهان خیال شاعر باید به یک اسطورۀ محوری ختم گردد که در نهایت منتج به گشوده شدن عقدۀ داستان شود. در کتاب مقدس از این داستان به منظور خاصی استفاده شده است و میتوان داستان هبوط در کتاب مقدسرا مهمترین پایه انسانشناسی این کتاب دانست؛ زیرا تمام مسائل انسان با این گناه آغازین شروع شده و ادامه یافته است. با این تفاوت که در اسطورههای بینالنهرین نوعی حسادت بین خدایان و انسانها وجود دارد و خدایان دلیل تمام رنجها، مرگ و بدبختی بشر معرفی شدهاند، اما در کتاب مقدس انسان با نافرمانی خود مسائل و مشکلات بعدی را برای خود به وجود میآورد.در اسطورههای مصری، در مورد مسائل مربوط به انسانشناسی موارد زیادی به چشم نمیخورد.انسانشناسی زردشت متأثر از دیدگاه ثنویت کیهانی او است.

از دورترین ایّام، تصویر مثالی درخت بهمثابه آینه تمامنمای انسانی و ژرفترین خواستهای او است. او معتقد است علت تبدیل درخت به شیئی قدسی و قابل پرستش، قدرت و نیروی آن است. در این فیلم خواهیم دید: «مهریه یک زن معادل وزن او و شوهرش است. مار، خصم بزرگ انسان، که در بسیاری از قصهها،مانع دسترسی او به زندگانی جاودان شده بود، پرنده آنزو (ابلیس چنگالدار) که در کابوس انکیدو،او را با خود به دوزخ برد و لیلیت (زن اندوه و ماتم ) سترون و رشکور، که پیوندهای زناشویی را میگسلد و کودکان را در گهواره میکشد.درخت اینانا که مأوای نیروهای مرگآور شد، تمام باغ مقدس را در معرض نابودی قرار داد؛ بنابراین، بانوی آسمان ابتدا از «اوتو» کمک خواست، اما نتیجهای نگرفت.

قدیمیترین فرد شناساییشده مبتلا به بیماری اماس در منطقه پیربکران براساس پژوهشهای میدانی به 45 سال پیش تعلق دارد و چون تمام فعالیتهای صنعتی انجامشده در منطقه به نیمقرن گذشته برمیگردند، رابطه معنیداری بین شیوع بیماری اماس و صنعتیشدن منطقه پیربکران و تغییر شیوه زندگی وجود دارد. همانگونه که در اسطورههامیبینیم، یکی از موانعی که در سر راه قهرمان برای رسیدن به درخت حیات وجود دارد، مار است؛برای مثال گیلگمش پس از پشت سر گذاشتن مراحل سخت با راهنماییهای اوتناپیشتیم به قعردریا رفت و گیاه خارداری را چید که با خوردن آن جوان شد، اما در راه بازگشت به شهر اوروک، هنگامیکه میخواست در آب خود را شستوشو کند،موجودی حلقهوار (مار)آن گیاه حیات را از دست گیلگمش دزدید و با خوردن آن پوست انداخت و به گیلگمش ثابت کرد که تمام کوششهایش از ابتدا بیفایده بوده است و زندگی جاودان را برای خود رقم میزند.(گریمال1387: 42) در این روایت، مار مانعی بر سر راه انسان است که نمیگذارد انسان به حیات جاودان دست یابد و حیات جاودان را از انسان میرباید.

او پسر ابزو، خدای درخت زندگی، است. کریس که نمی داند با یک عروسک سخنگو چه کند، او را برداشته و علی رغم مشغله زیادش او را به خانه روستایی خانوادگی می رساند. Julius, 30/367-8)یکی از دلایل انجام ستی این عقیده بود که زن وجود مستقلی ندارد و تنها در کنار شوهر معنای وجودی پیدا می کند و بر این اساس با مرگ شوهر، زن فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، لذا زیستن پس از مرگ شوهر برای او وجهی ندارد.( Idem, 290-2) آیین ستی تنها در مورد زنی که شوهر او مرده است(چه به صورت نمادین چه به صورت عملی) برگزار می شد و عکس آن یعنی برگزاری این آیین برای مردی که زن او مرده باشد، انجام نمی شد.

زنی به نام سیما با وی تماس می گیرد و اعلام می کند که قصد خودکشی دارد. در رودخانه دابی پایین افتادن داغ آب در اثر بهره برداری شن و ماسه از 1 تا 3 متر به وسیله پژوهشگران مختلف گزارش شده است.با کمک مدل های ریاضی نشان داده شده است که وسعت مناطقی که تحت فرسایش قهقهرایی قرار می گیرند با طول منطقۀ حفر شده (L) همبستگی دارد. حجم جریان سالیانه در محل چات حدود ۴۴۰ میلیون متر مکعب بوده که ۲۲۰ میلیون متر مکعب از آن سهم ایران است؛ اما متأسفانه در حال حاضر تنها ۸۵ میلیون متر مکعب از این سهم در دست بهره برداری است؛ زیرا سرمایه گذاری های مناسبی برای استحصال و انتقال آب به سایر نقاط استان گلستان صورت نگرفته است.

از نظر جوزف کمبل، «مار که میمیرد و زنده میشود،پوست میاندازد و زندگیاش را نو میکند، مالک درخت مرکزی است که تلاقیگاه زمان و جاودانگی است.» (کمبل1386: 80) او که نماد حیات متحرک و پویا است، واسطهای است میان درخت و زن که بانوی حیات است و جریان مداوم حیات وابسته به او است. که در کشور استرالیا انجام شد و به این نتیجه رسیدند که گیاه وتیور از مواد اسیدی حاصل از آبشویی خاک های اسیدی به داخل جریان آبراهه جلوگیری میکند (دالتون،2001).

گیاه وتیور معمولاً در مناطق حاره­ای گرم رشد نموده، و در کشور بویژه در شمال کشور کشت آن تجربه نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار در شمال کشور انجام شده است. فرماندار شیروان با اشاره به بارش باران های سیل آسا از روز گذشته در این شهرستان گفت: در حال حاضر راه ارتباطی حدود سه روستا به علت جاری شدن سیلاب به طور کامل قطع است. در واقع همین رودخانهها هستند که مکانی برای برپایی دهها روستا و تمدن شده است. این روستا در دهستان مراوه تپه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۲۹ نفر (۱۷۵خانوار) بودهاست.

دیدگاهتان را بنویسید