پاکستان – ویکی شیعه

این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک قیمت میانی است که در ابتدا به پاسخگو پیشنهاد می شود. طراحی شد. ابتدا از پاسخگویان پرسیده می شود که آیا مایلند مبلغی را برای بازدید از منطقه پرداخت کنند که جواب می تواند بلی یا خیر باشد. است بدین معنی که آیا فرد تمایل دارد جهت استفاده از منبع طبیعی مورد نظر پولی پرداخت کند یا خیر و متغیرهای مستقل شامل متغیرهایی مانند میزان تمایل به پرداخت، درآمد فرد، میزان تحصیلات، ویژگی­های فرهنگی و سلایق فرد می باشد.

عسگری و مهرگان (1380، 93) تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکمیل 940 پرسشنامه از خانوارهای بازدیدکننده میراث تاریخی گنجنامه همدان، بررسی کرده و تمایل به پرداخت هر خانوار را برای ورود به محوطه باستانی گنج نامه به ازای هر بار بازدید 1560 ریال برآورد کردند. محمودی، شیرزادی لسکوکلایه و صبوحی صابونی (1389، 57) متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی تالاب انزلی را حدود ۱۴۹۰۰ ریال و ارزش تفریحی سالانه آن را برابر ١٤٩٠میلیون ریال برآورد کردند.جوزی، رضایان، ایرانخواهی و شاکری (1389، 337) با روش هزینه سفر ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان را بیش از 5698 میلیون ریال برآورد کردند.

براساس نتایج این جدول، سن افراد مورد مطالعه، اثر منفی معنی­داری بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. بر اساس نتایج جدول 1، میانگین سنی نمونه­ی آماری 13/33 سال، کوچک ترین پاسخگو 17 سال و مسن ترین پاسخگو 56 سال سن داشته است. ضریب برآوردی متغیر درآمد از نظر آماری در سطح 1درصد معنا دار بوده به طوری که با افزایش درآمد افراد، احتمال بله در تمایل پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه مورد بیشتر شده است. نتایج تجزیه و تحلیل سطح تحصیلات نمونه­ی آماری نشان می­دهد که میانگین سال های تحصیل افراد 35/13 سال بوده و این متغیر بین 7 تا 18 سال در نوسان می باشد، بررسی بعد خانوار پاسخگویان نشان می دهد که متوسط بعد خانوار پاسخگویان برابر با 59/3 نفر بوده و بعد خانوار افراد مورد مطالعه بین 2 تا 6 نفر متغیر بوده است.

تجزیه و تحلیل درآمد افراد مورد مطالعه نشان می دهد که میانگین درآمد پاسخگویان ماهانه حدود 8234 هزار ریال، کمترین درآمد افراد مورد مطالعه 3 میلیون ریال و بیشترین مقدار درآمد نیز 40 میلیون ریال بوده است. همچنین با توجه به تعداد بازدیدکنندگان در روزهای مختلف تعطیل و غیرتعطیل سال در ماههای مختلف، تعداد بازدید کنندگان منطقه در طول سال حدود 806 هزار نفر بازدید برآورد می شود که با توجه به مقدار انتظاری تمایل به پرداخت، ارزش تفریحی منطقه با ضرب ارزش انتظاری تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تعداد بازدیدکنندگان منطقه در طول سال به دست می آید.

که E(WTP)، مقدار انتظاری قیمت و عرض از مبدأ تعدیل شده میباشد که با جمله اجتماعی-اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی اضافه شدهاست که . پس از برآورد پارامترهای مدل لاجیت، مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین قیمت (A) به صورت رابطه (4) محاسبه میشود. مهدی رسولزاده افزود: پس از پایان جنگ تحمیلی در دهه ۷۰ که اهالی این منطقه به تدریج به خانههای خود بازگشتند تمام این ساحل سرسبز و دارای چمن طبیعی بود اما در دهه ۸۰ پروژه ساحلسازی و ایجاد جاده شروع شد و تاکنون در نیمه کاره مانده و زمین چمن تبدیل به زمین خاکی شده و آن چشم انداز زیبا که مردم پیش از آغاز پروژه داشتند دیگر در این منطقه دیده نمیشود.

با حذف موارد سمی فاضلابها میشود از این آب در مصارف کشاورزی استفاده کرد اما فاضلابی که برای استفاده از آن در مصارف کشاورزی استفاده میشود با فاضلابی که پس از تصفیه به آبهای سطحی میریزد، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و روش و فرایند متفاوتی برای تصفیه دارند. اما جهت ترغیب بازدیدکنندگان برای پرداخت مبلغ ورودی، ایجاد امکانات حداقلی رفاهی و بهداشتی در منطقه ضروری است. به هر حال ضروری است که در جهت حفاظت از این منابع ارزشمند خدادادی و نیز احداث امکانات مورد نیاز جهت ارائه خدمات بهتر به بازدیدکنندگان گام برداشته شود. از این رو، در صورتی که امکانات اولیه برای بهبود وضعیت کنونی در نظر گرفته شود، گردشگران بیشتری به منطقه جذب می شوند که حاضرند مبلغ بیشتری برای استفاده از امکانات به وجودآمده صرف کنند.

از عوامل مهم دیگر مقدار بار رسوب است که اگر اراضی بالادست کنترل شده باشند و مواد کمتری وارد رودخانه شود، کناره ­ها فرسایش مییابند. رودخانهٔ ارغنداب که در لاتین آراخوتوس نامیده می شود، رودخانهاى است که در نواحى قندهار در افغانستان میگذرد. این منطقه که میزبان گونههای گیاهی و جانوری بسیار زیادی می باشد، در زمان قاجار به عنوان شکارگاه سلطنتی از آن استفاده می شد. جلبکهای رشتهای جزء مهمی از پوشش گیاهی رودخانهای را تشکیل میدهند. همچنین اثر نهایی متغیر درآمد، 1252/0 برآورد شده است که نشان می­دهد هر واحد افزایش درآمد باعث می­شود که احتمال پذیرش پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه، 1252/0 درصد افزایش می یابد.

در مدل لاجیت ضرایب برآورد شده اولیه فقط علایم تأثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان می دهند و تفسیر مقداری ندارند، بلکه اثرات نهایی مورد تفسیر قرار می گیرند. معمولاً مدلهای لاجیت و پروبیت برای روشهای انتخاب کیفی مورد استفاده قرار می گیرند. مدلهای لاجیت ممکن است به شکلهای تابع لگاریتمی یا خطی برآورد شوند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت در جدول شماره (3) آمده است. احتمال (P) اینکه فرد یکی از قیمت ها (A) را بپذیرد، در مدل لاجیت به صورت رابطه (3) میباشد. تأمین امکانات رفاهی افزون بر اینکه امکان دریافت ورودی بالاتر را فراهم می سازد، می تواند از طریق افزایش بازدیدکنندگان به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

لذا برآورد ارزش تفریحی و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان این منطقه همراه با توصیه های سیاستی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت این صنعت و در نهایت توسعه اقتصادی منطقه قلمداد شود. اندرو کلارک بازی در چند فیلم سینمایی از جمله فیلمهای پاترسون دنیا را نجات می دهد (1987)و فیلم بلاند را در کارنامه بازیگری خود دارد. در محلی که رود کارون به اروندرود می ریزد، چند جزیره کوچک به نام های صالحیه ، بلجانیه ، ام الرصاص ، ام الطویل و ام البابی به وجود آمده است.

هرچقدر به رودخانه نگاه می کنم ، بازهم سیر نمیشوم ؛ چرا که نکات بسیار زیادی در جریان آب رودخانه وجود دارد که مرا غرق در خود کرده است . “وقتی از کنار کارون میگذرم لهله کارون خرابم میکند”؛ این را شهروندی میگفت که در میان رودخانه قدم میزد. کمک نقدی که از دولت یا کمیته امداد امام خمینی دریافت می کنند، به زحمت از ۸۰ هزارتومان در ماه فراتر می رود.

نتیجه انشاء درمورد گذر رودخانه : اما حالا او می خواست ماهی با او زندگی کند ، زیرا ماهی کوچک بسیار خوشحال بود و خودش را آزاد می کرد. اما این شرایط زیبا پایدار نیست چرا که ساختمان هایی در حریم رودخانه خودنمایی می کنند که منظره زیبای اطراف رودخانه را بلعیده اند و دیگر خبری از طبیعت بکر و سرسبز نیست . بدنه : آبی که به صورت باران بر زمین نازل شده و گاهی همچون رودخانه ای زیبا بر روی زمین جاری می شود .

دیدگاهتان را بنویسید