معرفی آستان مقدس امامزادگان عین علی و زین علی (علیهما السلام) ـ پونک

منطقه گرایی در واقع به این دلیل که ترکیب تاریخی و ظهور ساختارهایی می باشد که بطور معمول نهادها و مقررات و الگوهای جدیدی در تعاملات اجتماعی میان بازیگران غیردولتی ایجاد میکند، به عنوان یک مجموعه کلی با جهانی شدن برخورد پیدا میکند. این همکاری تا آنجا بود که سارک و یونیسف در سال 2005 گزارشی تحت عنوان «کودکان در کشورهای منطقه سارک» را منتشر کردند که دسترسی به یک سری از اهداف را در آینده بخصوص در سال 2006 پیش بینی میکرد. متعاقب آن در سال 2006 استراتژی منطقهای سارک در مورد ایدز با همراهی برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ایدز به اجرا درآمد.

این کمیته با توجه به مشکلات منطقهای از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که در آوریل 2004 به برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ایدز پیوست. در سال 1988 اولین مرکز منطقهای توسط اعضای سارک تحت عنوان “مرکز اطلاعات کشاورزی” در داکا تاسیس شد. از دلایلی که لیقوان بهصورت پلکانی شکل گرفته است، اهمیت زمینهای کشاورزی است بنابراین خانهها را روی صخرهها ساختهاند. آنگاه خواهیم دیدی که ترجمۀ عبارت (record loss) می شود: خسارت بی سابقه، بیشترین ضرر، سنگین ترین زیانی که تا به حال وارد شده. در سال 2002 و در یازدهمین اجلاس سران نیز بیش از پیش به مسئله همکاری با دیگر سازمانهای منطقهای و بینالمللی جهت مبارزه با فقر تاکید شد؛ همچنین در این اجلاس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت عنوان “آینده ما، مسئولیت ما” را ارائه نموده و مطابق این گزارش برنامهای را برای فعالیتهای فقرزدایانه سارک تدوین نمود با عنایت به مشکلات کشورهای عضو سارک از جمله ازدیاد جمعیت و درآمد سرانه پایین، مسئله مبارزه با فقر همواره جز یکی از اولویتهای سارک بوده است.

از آنجا که در کنار توسعه اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی نیز مدنظر مؤسسین سارک قرار داشته است، بنابراین بهرهگیری از نقاط مشترک فرهنگی و تلاش در جهت کاهش تضادها، از جمله اهداف و انگیزه رهبرانی بوده است که سارک را به وجود آورند. مواد آلی موجود در خاک موادی هستند که منشأ آنها موجودات زنده اند. 10 – شوینده ها در آب سرد چربی ها را بهتر از بین می برند یا در آب گرم ؟

شیوههای فعلی احداث سد بهخصوص درمورد آثار محیطزیستی و معیشت بهحاشیهراندهشدۀ اعضای جامعه، انجام پایداری را نشان نمیدهد (Marcus W. Beck & Et al, 2012: 2). ارزیابی تأثیرات احداث و آبگیری سدها تحلیل فرایندی است شامل پیشبینی، ارزیابی، بازتاب و مدیریت درنظرگرفتهشده و عواقب ناخواستۀ آن در محیطزیست انسانی که بر اثر مداخلات انسانی (سیاستها، طرحها، برنامهها) پدید آمده است. نگاهی کلی به اصول و اهداف کشورهای عضو در تأسیس سارک به خوبی نشان میدهد که نگاه این کشورها به سارک به عنوان سازمان همکاریهای منطقهای عمدتاً نگاهی اقتصادی است.

پیرامون مسئله کودکان نیز این سازمان همکاری نزدیکی با صندوق کودکان سازمان ملل داشته است، که البته این همکاری پس از امضای تفاهم نامهای در سال 1993 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. عوامل ایجاد همگرایی در سارک را میتوان با فرصتهای پیش روی این سازمان مترادف دانست. چند گله را رد میکنیم تا به گلهای بزرگ برسیم. در آن زمان تصمیم بر آن شد تا با اطلاع رسانی، کنترل راه های انتقال و قرنطینه افراد مشکوک به ابتلا این همه گیری مهار گردد. با کمک این برنامه جهانی این بخش از سارک در جهت مقابله با همه گیری ایدز و همچنین ارائه خدمات بیمهای و درمانی و حمایت از مبتلایان به ایدز برآمد.

در واقع ذینفع کردن کشورها در اقتصاد و تجارت منطقه میتواند در بلند مدت به کاهش اختلاف نظرها و افزایش درک متقابل ملل ساکن در حوزه سارک بینجامد. از این رو در ششمین اجلاس سران سارک (1991)، کمیسیون مستقل کاهش فقر، به منظور ارائه گزارش از وضعیت منطقه و همچنین برنامه ریزی برای آینده تشکیل شد. بر اساس گزارش های این کمیسیون، اجلاس هفتم سران مسائل مالی چون، مسئله احقاق حقوق کارگران و حق تحصیلات ابتدایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد. در این هنگام وزرای بهداشت سارک در اجلاسی اضطراری که در مالی تشکیل شد، تلاش کردند استراتژی منطقه ای را برای برخورد مناسب با این همه گیری کشنده بیابند.

بر اساس گزارشهای این کمیسیون، اجلاس هفتم سران مسائل مالی چون، مسئله احقاق حقوق کارگران و حق تحصیلات ابتدایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد. در زمینه دارویی نیز در سیزدهمین اجلاس سران(2005) هماهنگسازی سطح استانداردهای داروهای سنتی و داروهای تولیدی منطقه با استانداردهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و این وظیفه بر عهده کمیته فنی سلامت و فعالیت های جمعیتی قرار گرفت(همان). در سال 1988 طبق چهارمین اجلاس سران سارک در زمینه آموزش و تحصیلات توافقاتی حاصل شد و در سال 1992 نیز کمیتهای فنی در ارتباط با این حوزه ها ایجاد گردید.گذشته از آن در 1998 نیز مرکز توسعه انسانی سارک در اسلام آباد تاسیس شد و مسئولیت انجام تحقیقات، دادن آموزش و انتشار اطلاعات در موضوعات منابع انسانی و کمک به کشورهای عضو در این زمینه با توجه به تنظیم سیاست های مناسب و استراتژی های همسو را بر عهده گرفت.

مشورت و همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی از ابتدا در بین کشورهای سارک جریان داشته است. این حقیقت تلخ موجب شده است رهبران کشورهای سارک خطر کمبود نیروی انسانی ماهر در آینده توسعه منطقه را بسیار جدی احساس کرده و درصدد مرتفع کردن این مشکل برآیند. کمیته فنی در مورد زنان نخستین بار در 1986 ایجاد شد و سیزده جلسه دیگر این کمیته با توجه به ساختار جدید سارک در رابطه با زنان تنظیم گردید.کمیته فنی در زمینه زنان (پیشرفت زنان) در ژانویه 2004 در کمیته فنی توسعه و اجتماعی سارک ادغام گردید و این کمیته تا قبل از ایجاد کمیته جدید زنان، جوانان و کودکان، تحت برنامه تکمیل عملکرد سابق فقط در ژانویه 2004 یک بار تشکیل جلسه داده بود؛ اما این کمیته در شکل جدید خود، اولین جلسه خود را در نوامبر 2004 در داکا تشکیل داد.

سرزمین موج های آبی دارای امکانات متعددی می باشد که در سال 2010 به عنوان بهترین سرسره آبی جهان توسط انجمن پارک های آبی جهان انتخاب گردید. با وجود این به نظر می رسد که وظیفه اصلی و مورد انتظار مردم این منطقه از سد خدا آفرین، تولید محصول برق آبی نیست. مطالعه تمام آبهای افغانستان که از این حوزه آبی به کشور پاکستان سرازیر میشود، نیازمند وقت کافی و پژوهش گستردهتر در این رابطه میباشد.

از سوی دیگر وضعیت خاص جغرافیایی طبیعی جنوب آسیا به گونهای است که کشورهای منطقه صرفاً از طریق اهمیت دادن به همکاری اقتصادی میتوانند به نیازهای متقابل یکدیگر پاسخ مناسب بدهند. کمپل متأثر از یونگ به نظریة ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها علاقهمند شد و با طرح نظریات خاص خود در باب کهن الگوها و تأثیر آنها در خلق اساطیر- که در قالب تألیفات و کتابهایی متعدد نگاشته شده است- تأثیری غیر قابل انکار بر نقد معاصر گذاشت.»( طاهری و آقاجانی،1392: 172) بنا بر عقیدة کمپل، قهرمان در مسیر سفر خویش به شناخت خود و بروز استعدادهایش کمک میکند.

در مقابل برخی دیگر از نظریهپردازان معتقدند که منطقهگرایی مقدمه یا در راستای جهانی شدن قرار دارد. کشورها برای اینکه آمادگی لازم را برای ادغام در اقتصاد جهانی ندارند از منطقهگرایی و تشکیل اتحادیههای اقتصادی منطقهایی برای ورود به سیستم جهانی بهره میگیرند(همان). از اقدامات دیگر سارک در زمینه بهداشت را میتوان در سال 2003 و بحران همهگیری سرماخوردگی کشنده موسوم به سارس در منطقه مشاهده کرد. مصحح در حاشیه این بیت آورده است:«این قطعه فقط در الف هست و تصحیح بیت اول آن ممکن نشد» (ابن اسفندیار،1366: 149). در کتاب بدائع الملح تالیف مجدالدین طرائفی خوارزمی که معاصر ابن اسفندیار نیز بوده (617- 555 هـ.ق) ابیاتی از جار الله زمخشری آمده که این دو بیت نیز در ضمن قصیده ای به او نسبت داده شده است.

افزایش تشابه و تجانس ابعاد اجتماعی واحدهای سیاسی(از قبیل پیوندها و مشترکات مذهبی، قومی، زبانی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی) و تقریب نوع نظام سیاسی آنها به ارتقای همگراییها خواهد افزود که این امر نیز به افزایش میزان سازمانیافتگی کشورها و مشارکتشان در سازمانهای منطقهای وابسته خواهد بود. پیوند تاریخی یا به عبارت دیگر علایق و مناسبات کهن فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای منطقه و سکنه آن و نیز همپوشانیهای زیادی که بین مردم منطقه وجود دارد، میتواند در این راستا اثرات مثبت بسیاری داشته باشد. موقعیت جغرافیایی و نزدیکی کشورهای حوزه جنوب آسیا باعث شده که سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها به نوعی به یکدیگر پیوند بخورد.

او با اشاره به ثبت ملی باقیماندههای باغستان سنتی قزوین که در حال حاضر چیزی حدود سههزار هکتار را شامل میشود، نسبت به وظیفه همگانی همه دستگاههای شهری برای حفظ این مجموعه تاکید میکند و میافزاید: وظیفه نهادهای قضایی به خصوص دادستانی است تا با کسانی که در عرصه ثبتی باغستان مداخلههای غیرمسوولانه دارند، برخورد کنند. این مرکز به جمع آوری اطلاعات ملی کشورهای عضو و تبادل اطلاعات در این زمینه میپردازد تا مشوق فعالیتهای علمی جهت توسعه کشاورزی در منطقه باشد. در سال 2000 طبق “برنامه تکمیل عملکرد” و در جهت بهبود نتایج فعالیتها، سارک دو کمیته فنی “کشاورزی” و “توسعه روستایی” را تبدیل به یک کمیته فنی در حوزه “کشاورزی و توسعه روستایی” به ریاست نپال کرد(saarc organization,2012).

مرکز اطلاعات کشاورزی همچنین به انتشار مطبوعاتی در زمینه سازمانهای کشاورزی، شیلات، جنگلداری، حیوانات اهلی و محصولات کشاورزی در منطقه سارک میپردازد به طوری که در زمینه موارد ذکر شده این مرکز ماهنامههای خبری نیز منتشر مینماید که این ماهنامههای منتشر شده شامل کتابچه راهنما در مورد سازمانهای کشاورزی، متخصصین و دانشمندان علوم کشاورزی، نشریه دیواری در مورد کشاورزی سارک، کتابچه مربوط به زنان فعال در زمینه کشاورزی و کتابچه جنگلداری صنعتی در منطقه سارک میشود. در زمینه بهبود سطح آموزش عالی نیز سارک دست به اقداماتی زده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تصمیم اعضا مبتنی بر ایجاد دانشگاه جنوب آسیا در سال 2005 اشاره نمود.

ویا الیسا ، لامباره و فرناند و دلامورا که این سه شهر در بخش مرکزی قرار دارند نیز از نظر جمعیت از شهرهای بزرگ به حساب میآیند. در زمینه جوانان نیز باید گفت، مسئله جوانان برای نخستین بار در می 1994 در مالدیو مطرح گردید، به گونه ای که در سال 1995 «سال جوانان سارک» نامیده شد.در این زمینه تلاش شد از طرق مختلف استعدادهای جوانان در کشورهای عضو سارک مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده از آن استفاده گردد(همان).

دیدگاهتان را بنویسید