رودخانه سن پاریس(قلب جاری فرانسه)

در این مطالعه تأثیر روانآبهای شهر اصفهان و پساب تصفیهخانه فاضلاب بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتیجه گیری: مدلQual2kw دارای کارایی خوبی برای بررسی خودپالایی رودخانهها است و در مورد رودخانه کارون، این مدل توانایی شبیه سازی خوبی داشته است. در هنگام نمونهبرداری اشل رودخانه در سه ایستگاه موسیان، چوم و ورزنه که دارای ایستگاه هیدرومتری بود نیز قرائت گردید. رودخانه زاینده رود تنها رودخانه حوضه مرکزی ایران است که دارای آب شیرین دائمی میباشد.

بدنه : گذررودخانه مانند گذر لحظات زندگی هرچه را که در راه خود باشد باخودباشد باخود می برد و تنها نشانه هایی از خود به جا می گذارد.گذر رودخانه به ما یاداور می شود که زندگی نیز مانند رودخانه در حال گذر است و منتظر ما نمی مانند و می گذرد. این رودخانه تنها منبع آب آشامیدنی برای تقریبا 7 میلیون افغان و پاكستانی است. توپ بی آبی اصفهان را به میدان یزد می اندازند، درحالی که حداکثر حجم آبی که به یزد می رود، ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال است و امروز حدود ۷۰ میلیون مترمکعب به یزد منتقل می شود، بنابراین اگر امروز همین لوله انتقال آب به یزد را قطع کنند، باید دید آیا مشکل زاینده رود حل می شود، اما هیچ کس نمی گوید ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب که در بالادست گم می شود، کجا می رود.

بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین ایستگاه 1 میتواند یک زیستگاه حساستر به آلودگی باشد. این نکته را «میرچا الیاده» نیز متذکر شده که با توجه به افزایش مطالعات باستانشناسی دورههای ماقبل تاریخی، نظریه جانباوری بهصورت ابتداییترین شکل دین مورد تأیید تاریخی نیست(Eliade,1996: p.298). در اين مطالعه تغييرات سمت و سرعت جريان و نوسان سطح آب در مصب رودخانه جزر و مدي اروندرود مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه مصب رودخانه سفيدرود بعنوان بزرگترين زيستگاه مصبي حوضه جنوبي درياي خزر مورد ارزيابي تغييرات زماني و مکاني فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي، کلروفيل a و توليد اوليه قرار گرفت.

توليد اوليه متوسط سالانه مصب در همين ايستگاه و با روش بطري هاي تاريک و روشن برابر 38.27±34.12 ميلي گرم کربن بر متر مربع در ساعت توليد اوليه ناخالص و توليد اوليه خالص 201.6±389.9 ميلي گرم کربن بر متر مربع در روز بود. به منظور صحت سنجي، سرعت جريان، جهت جريان و نوسانات سطح آب در آبان ماه 1386 در مصب رودخانه اندازه گيري شد. علاوه بر اين نتايج مدل براي نوسان سطح آب کاملا با جداول پيش بيني جزر و مد آدميراليتي تطابق دارند.

ميانگين سالانه و انحراف معيار عوامل فيزيکي و شيميايي، نشان دهنده ميزان دماي آب 17.2±8.6 درجه سانتي گراد، ميزان شوري سطح آب برابر 1.77±1.32 و عمق برابر 2.79±3.27 قسمت در هزار، کدورت 311.86±345.18 بر حسبFTU ، عمق ديد سکشي ديسک 36.5±25.33 سانتي متر، مقدار اکسيژن محلول برابر 8.69±2.88 ميلي گرم بر ليتر، مقدار آمونيوم بر حسب برابر 0.512±0.66 ميلي گرم بر ليتر، سيليکات برابر 5.68±1.91 ميلي گرم بر ليتر، فسفات کل 0.136±0.103 ميلي گرم بر ليتر و کربن آلي کل 10.3±9.9 ميلي گرم بر ليتر تعيين گرديد. مقدار فسفات بر حسب فسفر در تمام ایستگاهها و در تمام طول دوره مطالعه از 049/0 تا 7/2 متغیر بوده است.

تغییرات pH در آب رودخانه در چهار ایستگاه بین 2/7 تا 6/8 در هنگام نمونهبرداری متغیر است. حرکت و فعالیت بدنی قبل از غذا اشتهاآور است و حرکت آهسته چند دقیقه پس از صرف غذا باعث سهولت عمل هضم در معده میشود به طوری که احساس سنگینی و حتی اشکال در تنفس ناشی از سنگینی معده را نیز از بین میبرد. رود کارون در شمال شوشتر به دو شاخه تقسیم میشود که در جنوب شوشتر به یکدیگر متصل میشوند. می گویند که این دو امامزاده پس از سال ها ، هنوز در رویای صادقه برخی از اهالی منطقه می آیند و بر اساس همین رویاهای صادقه سن این دو امامزاده را هفت سال و سیزده سال و اندام ایشان را اندامی لاغر و تکیده تخمین زده اند.

يافته ها: در ماه اول بيشترين مقدار براي پارامترهاي BOD5، COD، فسفات، نيتريت، نيترات و TS به ترتيب برابر با مقدار 3 /4، 9، 08/ 1، 165/ 0، 3/ 11 ميليگرم بر ليتر و 11/ 0 گرم بر ليتر به ترتيب در ايستگاه هاي 3، 3، 4، 4، 4 و 2 اندازهگيري شد. در ماه دوم بيشترين مقدار براي پارامترهاي BOD5، COD، فسفات، نيتريت، نيترات و TS به ترتيب برابر با مقدار 55/ 3، 18، 015/ 3، 164/ 0، 5 ميليگرم بر ليتر و 12/ 0 گرم بر ليتر به ترتيب در ايستگاه هاي 6، 6، 5، 6، 6 و 2 اندازه گيري شد.

در ماه سوم نيز بيشترين مقدار براي پارامترهاي BOD5، COD، فسفات، نيتريت، نيترات و TS به ترتيب برابر با مقدار 1/ 3، 23، 36/ 1، 114/ 0، 65/ 4 ميليگرم بر ليتر و 1/ 0 گرم بر ليتر به ترتيب در ايستگاه هاي 3، 4، 6، 6، 4 و 2 اندازهگيري شد. خروجي هاي ماه هاي اکتبر و نوامبر نشان مي دهند که حداکثر سرعت جريان در دهانه در زمان مهکشند هنگام جزر رخ مي دهد که به 0.95 متر بر ثانيه مي رسد. از آنجايي که در شرايط اوليه، سرعت ها صفر و همچنين دما و شوري براي کل محيط يکنواخت وارد شده بود، لذا مدل براي يک ماه بدون دريافت خروجي و صرفا جهت پايداري اجرا شد.

برخی هم معتقدن که در گذشته نام اون پوئینک بوده که در طی زمان به پونک تبدیل شده. روش بررسی: در این تحقیق تغییرات پارامترهای کیفیت آب رودخانه شامل: pH, DO, BOD, TSS, NO3, EC و دما در سال 1387 توسط مدل Qual2kw برای دو ماه مرداد (کم آبی) و دی (پرآبی) طی 30 روز شبیهسازی و واسنجی شد و با دادههای مشاهداتی در ماههای شهریور و بهمن ماه همان سال در ایستگاههای زرگان، پلپنجم و کوت امیر مقایسه شد.

در اين تحقيق از مدل سه بعدي و هيدروديناميکي کوهيرنس استفاده شده است که در آن معادله پيوستگي، معادلات ناويراستوکس در سه بعد و معادله هاي انتقال شوري و دما به روش جداسازي به هنگام مي شوند. روش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي-مقطعي بوده و روند تغييرات مواد آلي و نوترينت ها در طول رودخانه را موردبررسي قرار ميدهد. روشها: نمونهبرداری جهت انجام بررسیهای آزمایشگاهی از پنج ایستگاه در طول رودخانه در حد فاصل ایستگاه هیدرومتری موسیان تا ورزنه انجام شد.

واژه­های کلیدی: خودپالایی، رودخانه کارون، پارامترهای فیزیکی شیمیایی، Qual2kw. یافته ها: خروجی مدل به طور کلی حکایت ازعدم خودپالایی در پارامترهای BODu, pHدر هر دوماه، NO3 در ماه مرداد و TSS در ماه دی و خودپالایی کم در دیگر پارامترها با توجه به بار آلودگی ورودی در این بازه رودخانه کارون داشت. پارامترهای اندازهگیری شده در این مطالعه شامل تعیین میزان نیتروژن نیتراتی، فسفات، آمونیوم، BOD5، COD و pH میباشد. تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی شما با آبی گل آلود و طغیان اندوز و همچنین ماهی های مرده باشد یعنی می باشد که اتفاقاتی در آینده برای شما رخ خواهد داد که بسیار ناخوشایند و شامل درد و اندوه بسیار زیادی می باشد.

قرن هاست که شاعران، نقاشان، فیلسوفان، رمان نویسان، معماران و سرانجام گردشگران، این جذابیت قدرتمند را درک کرده اند. حقابه تالاب بینالمللی هامون با بیتوجهی به قانون و معاهدات سالهای گذشته در دست فراموشی است و افغانستان با انحراف آب هیرمند از مسیر اصلی، زینه را برای خشکی آن مهیا کرده است. افغانستان بیش از شش و نیم صدهزار کیلومتر مساحت دارد و با آنکه پنج حوزه آبی دارد باز هم با مشکلات جدی کمبود آب روبرو است.آگاهان یکی از دلایل عمدهء این مشکل را جریان آب افغانستان به کشورهای همسایه خوانده می گویند که افغانستان با اکثر این کشور ها هیچ نوع قرارداد تقسیم آب ندارد.

زمینه و هدف: رودخانه کارون یکی از بزرگترین رودخانه های کشور بوده و تحقیق حاضر کارایی مدل Qual2kw را در بررسی خودپالایی رودخانه کارون در بازه زرگان تا کوتامیر مطالعه کرده است. در این مقاله کوتاه قصد داریم شما را با این سنگ بیشتر آشنا کرده و از مزایا و کاربردهای آن با شما صحبت کنیم.سنگ های رودخانهای در واقع سنگهایی هستند که در اثر غلتیدن در بستر رودخانه و سایش، لبههای تیز و ظاهر ناهموار خود را از دست داده و صیقلی و صاف میشوند.

به عقیده بزرگترها صرف میوههای مختلف خشک و تر و میوههای سرخ فام که به «شب چره» معروف است، همراه با خوراکیهای دیگر شگون داشته و زمستان پربرکتی را نوید میدهد. پرندگان مهاجر تالاب انزلي از اواسط شهريور ماه از شمال اروپا و مناطق سردسير سيبري به ايران و اين تالاب زيبا ميآيند که خوتکا، مرغابي، پليکان، غاز، قو و غيره از جمله پرندگان مهاجر به اين تالاب هستند. بيشترين ميزان توليد اوليه در شهريور ماه و حداقل ميزان آن نيز در مهرماه تعيين شد. بيشترين ميزان آن برابر 22.85±20.5 ميکروگرم بر ليتر در ماه شهريور تعيين شد. دولت اتیوپی، مدتهاست که در حال احداث سدی بزرگ بر روی نیل آبی است.

در حال حاضر سد خدا آفرین و سد قیزقلعه سی به صورت مشترک با جمهوری آذربایجان بر روی ارس احداث می شود. ميزان متوسط کلروفيل a نيز 4.44±7.45 ميکروگرم بر ليتر تعيين شد. تحقيق حاضر با هدف فراهم آوردن اطلاعاتي درباره ويژگي هاي تغذيه اي ماهي بليزم (Barbus lacerta) در رودخانه بي بي سيدان سميرم در استان اصفهان انجام شد. شهبازی ناصرآباد، س.، پورباقر، ه.، ایگدری، س.، دانه کار، ا.، رجایی، م.، 1395. تحلیل وضعیت کیفی اکوسیستم رودخانه خیرود کنار نوشهر با استفاده از شاخص های تنوع زیستی BMWP و ASPT.

دیدگاهتان را بنویسید