در شرق روستاي اخير با رودخانه گرداب

جهت انحراف متفاوت رودخانهها در دشتها و وجود درههای وسیع و عمیقی که به علت شیب دشتهای مجاور، قادر به دریافت روانابهای اطراف خود نیستند، سبب طرح این فرضیه شد که دشتهای شمالی زنجانرود، در مقابل نیروهای کششی واگرای ناشی از عملکرد گسل تهم، مقاومت زیادی از خود نشان دادهاند و مقداری از نیروهای وارده را با همگراکردن خردهقطعات، خنثی کردهاند. چنین عملکردی در درههای عمیق دشتهای شمالی زنجانرود، بیانکنندۀ این مطلب است که گسستگی ناشی از تغییر امتداد کوهها بهصورت واحد عمل نکرده تا شکافهای عمیقی ایجاد کند، بلکه شکافهای متعددی ایجاد کرده است. این گسل از دورۀ پلیوسن به بعد دوباره فعال شده است (آرین و پورکرمانی، 1377، 39).گسلهای فرعی متعددی از این گسلهای اصلی منشعب شدهاند که بر لندفرمهای منطقه تأثیر گذاشته است.

این مواد با فعالیت کلیه¬ها از خون گرفته شده و به همراه نمک¬های اضافه بر مازاد آب بدن به صورت ادرار از بدن خارج می¬شود. در واقع عملکرد گسل تهم بهصورت عمود بر آن، منجر به تغییر 4/22 درجهای امتداد ارتفاعات شمالی زنجان، به طرف شرق میشود و گسل ارمغانخانه را از جبهه کوهستانی ارتفاعات شمالی زنجان خارج میکند و از آن به بعد گسل وارد دشت میشود. به غیر از این شکافها شکافهای دیگری نیز در اطراف زنجانرود به طرف کوهستان ایجاد شده است که در نگاه اول فرسایش قهقرایی در شکلگیری آنها بیشتر مد نظر قرار میگیرد، در صورتی که عامل اصلی پیدایش آنها به عملکرد گسل تهم بر میگردد.

انحراف دیگر در دشتها اتفاق افتاده که رودخانههای سارمساقلو، زنجانرود و همایون را به سمت شمال و رودخانههای سهرین و قرهچریان را به سمت جنوب (سمت چپ رودخانه اصلی) منحرف کرده است. گسل تهم: گسل تهم نقش محوری در بین گسلهای شمالی زنجانرود دارد و همانند یک لولا، امتداد ناهمواریها را در حدود 4/22 درجه به سمت شمال تغییر داده است. ازدیاد جمعیت کره ی زمین باعث افزایش مصرف منابع آبی شده است و این در حالی است که به علت افزایش دمای کره ی زمین ( به دلیل آلودگی هوا ) بارش برف و باران نیز به شدت کاهش یافته است .

چنین تغییری باعث بازشدن حوضه آبی تهم و گسترش عرضی بیشتر آن بر اثر خردهگسلهای تقریباً موازی و فشردهترشدن حوضههای قرینۀ آن، بعد از خطالرأس، بر اثر خردهگسلهای متراکم و نامنظم، نسبت به حوضههای مجاورشان شده است. گسل زنجان تقریباً از وسط حوضه عبور میکند که دشت نسبتاً همواری است. یکی از این تأثیرات در زنجانرود ایجاد درههای عمیق و وسیع در رسوبات آلوویالی دشتهای شمالی است. حوضۀ زنجانرود بخشی از حوضۀ آبریز بزرگ رودخانه قزلاوزن و یکی از هفده حوضۀ آبی استان زنجان است (شکل 1). امتداد کلی این حوضه آبخیز جنوب شرقی، شمال غربی بوده است، از شمال به سلسلهکوههای طارم و از جنوب به ارتفاعات سلطانیه محدود میشود.

آرژانتین در سالجاری و در اوج برداشت و صادرات محصولات کشاورزی خود در منطقه روزاریو که ۸۰ درصد صادرات غلات خود را از آن انجام می دهد، بعلت کاهش آبخوار رودخانه پارانا در اثر خشک سالی های اخیر، دچار مشکلات لجستیکی و افزایش کرایه حمل شده است. تاریخ طبیعی او که علاوه بر علوم طبیعی شامل علم فلک و طبیعیات بمعنی اخص (فیزیک) و جغرافیا و کشاورزی و بازرگانی و پزشکی و صنایع است اقتباسات مفصل و گرانبهائی از بیش از دو هزار کتاب که عدهء معدودی از آنها در دست است میباشد. سیلاب در زمین های کشاورزی زرین دره بویین میاندشت نیز راکد است.

جبهه کوهستانی مستقیم با ارتفاعات فرازشیافته بر اثر گسل فعال منطبق است. کجایند مدعیان دفاع از حقوق بشر و سازمان های دفاع از محیط زیست و حیات وحش، هفتمین تالاب بین المللی به عنوان زیستگاه انواع پرندگان و چرندگان و آبزیان به تلی از خاک تبدیل شده و هیچ یک از این سازمان ها دم بر نمی آورند. از جاده درکه، گذر کنید و اگر اندکی راه ادامه دهید و به قسمت های بالایی جاده بروید، میتوانید به تماشای زیبایی طبیعی و بکر رودخانه و درختان اطراف آن، بنشینید. عالم مذکور کتابهای بسیار نوشته که بقول پلین کوچک عده اش از یکصدوشصت تجاوز میکند ولی این کتابها مفقود گشته و فقط سی وهفت کتاب او موسوم به تاریخ طبیعی(5)تا زمان ما باقی مانده.

سرانجام ، می توان رودخانه ها را از طریق ذوب شدن یخچال های طبیعی در کوه های مرتفع تشکیل داد. حداقلهای روزانه و ماهانه جریان برخی از رودخانه ها ی منظم وسیلابی منطقه مورد تجزیه و تحلیل فراوانی قرار گرفته و برای دوره های بازگشت تا 100 سال این حداقلهای برون یابی شده اند رابطه ای بین سیلابهای سالانه و پیک لحظه ای سیلابها ی تعداد زیادی از رودخانه های مهم منطقه بدست آمده است .

گردشگرانی که به این شهر زیبا سفر کرده اند در تجربه سفر خود، اذعان داشته اند که وارد دنیای بیگانه با یک دوره زمانی دیگر شده اند. در طرفین بستر زنجانرود چندین پادگانه از عناصر توپوگرافی جالب در این ناحیه است. در مجموع توپوگرافی دشتهای شمالی زنجانرود متأثر از عملکرد ترکیبی گسلهای ارمغانخانه، تهم، زنجانرود و سهرین و تغییرات سطح اساس رودخانههای محلی است. گسل ارمغانخانه از رودخانه سارمساقلو به طرف زنجانرود از پیشانی جبهه کوهستان فاصله میگیرد و وارد دشت میشود. بر این اساس باید در امتداد گسل تهم در دشتهای شمالی زنجانرود، گسستگی به اندازۀ متغیر با توجه به فاصله از خطالرأس (محل تغییر امتداد ناهمواریها) ایجاد شود؛ اما پیامد تغییر امتداد ناهمواریها در دشتهای مورد نظر به چند صورت با شواهد ژئومورفولوژیکی منعکس شده است؛ اول اینکه در همان رودخانه سارمساقلو (تهم)، درۀ عریضی (951 متر) ایجاد شده که از نظر عمق نیز در بین درههای دیگر بسیار عمیقتر است.

رودخانه پر آب نمرود که از شاخه های اصلی رودخانه حبله رود است، فاصله 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران قرار گرفته و با تهران حدود 140 کیلومتر فاصله دارد. سرزمین موج های خروشان دارای پارکینگ، کارواش و مرکز خرید می باشد. که خود این کار سبب تقویت عملکرد کلی سیستم های مختلف بدن می شود. به طور کلی در این کتاب این امر مورد تاکید قرار میگیرد که صرف برگزاری دقیق آیین ها، صرف نظر از روح این آیین ها و نیات بازماندگان و حتی خود فرد متوفی در فرجام، در فرجام وی نقش به سزایی دارد.

برای بررسی منطقۀ مورد مطالعه در ابتدا به مطالعات اسنادی پرداخته شد. عادل، محمد نقی و همکاران، «بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی رویشگاه راش بهرهبردارینشده در منطقة زیلکی گیلان». گسل­های فعال، گسلهایی هستند که در کواترنر پسین و بهخصوص عهد حاضر دارای حرکات زمینساختی­اند و انتظار می­رود و در آینده نیز با فعالیت مجدد خود دچار جابهجایی نسبی شوند (بربریان و همکاران، 3:1993). حوضه آبی زنجانرود، با ارتفاعاتی با روند شمال غربی- جنوب شرقی محصور شده که ارتفاعات شمالی در امتداد شهر زنجان، به سمت شمال منحرف شده است. مجلل و مصباحی (1387) در تحلیل هندسی و جنبشی گسلش عادی فرونشست زنجان معتقدند که رسوبات افقی با ضخامت زیاد در 45 کیلومتری شمال باختر شهر زنجان متعلق به پلیوسن- کواترنری بوده­اند که بهوسیلۀ گسل­های عادی بریده شده­اند.

احتمالا در شهربازیها ماشینهای کوبنده برقی را زیاد دیدهاید. گسل زنجان: گسل زنجان با امتداد شمال غرب- جنوب شرق خود، جزئی از گسل تبریز محسوب میشود که در حوضه زنجانرود فعالیت تکتونیکی گسلهای تهم و ارمغانخانه را محدود و کنترل کرده است. 50)- فسوس و افسوس بمعنی استهزا است. شاخص سینوسی جبهۀ کوهستان نشاندهندۀ تعادل بین فرایندهای فرسایشی و زمینساختهای فعال است. به عبارت دیگر، پیچ و خم جبهه کوهستان شاخصی است که تعادل و توازن بین شرایط آب و هوایی و نیروهای فرسایشی در ارتباط با وضعیت لیتولوژیکی را با نیروهای تکتونیکی را ارزیابی میکند که منجر به شکلگیری جبهه کوهستانی مستقیم میشوند.

تونل انتقال آب زاگرس به طول 48 کیلومتر برای انتقال آب از رودخانه سیروان در استان کردستان به دشتهای گرمسیری جنوب غرب شده است. بانک مرکزی کشور ارمنستان در خیابان وازگن سر کیسین شهر ایروان قرار دارد. مسیر کوهنوردی گلابدره، بین کلکچال و دربند قرار میگیرد. وی معتقد است که در ساختهای طبقات رسوبی موافق بدون گسله و با مقاومت یکسان فرسایش دیفرانسیل صورت نمیگیرد و برعکس، چنانکه سری رسوبات از طبقاتی ساخته شوند که سختی متفاوت داشته باشند، عمل فرسایش بهطور نامساوی در سنگهای نرم و سنگهای مقاوم انجام میگیرد. اختلاف ارتفاع ایجادشده بر اثر حرکات قائم گسل ارمغانخانه تا زمانی که در امتداد جبهه کوهستان بوده، قابل مشاهده و اندازهگیری دقیق نیست، ولی از محلی که وارد دشت میشود، قابل اندازهگیری است.

دیدگاهتان را بنویسید