بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود)

با توجه به پیمایشهای صورت گرفته رودخانه هریرود در محدوده موردمطالعه در پاییندست سد سلما (هریرود ایران) و ارزیابی اکولوژیکی رودخانه بر اساس تعاریف موجود در روش DRM، طبقه C (حالت تغییریافته رودخانه) بهعنوان وضعیت اکولوژیکی موردنظر برای رودخانه موردمطالعه انتخاب شد. بر این اساس نیاز آب زیستمحیطی از روش Tennant بهعنوان Tennant اصلاحشده، برای ماههای بهمن تا تیر 9/14 مترمکعب بر ثانیه و برای ماههای مرداد تا دی پنجمتر مکعب بر ثانیه محاسبه شد.

میزان بارش و روند و رفتار بارشی هر منطقه از ایران به شدت تحت تاثیر جغرافیای آن منطقه است. فاصله کم این دریاچهها تا پایتخت باعث شده که به یکی از بهترین گزینههای سفر یک روزه اطراف تهران باشند و گردشگران زیادی در ایام تعطیل و اواخر هفته به دیدن این مناطق بیایند. پس از استخراج لایههای لازم با استفاده از روش میدانی، مسیر فعلی کانالها و نیز جنس خاک اطراف کانالها با استفاده از دستگاه گمانهزنی دستی شناسایی شد.

این مسائل در روش اکو- هیدرولوژیکی DRM نقش مهمی در تعیین عملکرد زیستمحیطی رودخانه بازی میکند. دو کشور در سال 1351 معاهده اي به منظور چگونگي تقسيم آب رودخانه هيرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلي، نتوانست آن را به تصويب رساند و سال ها بعد که آن را تصويب کرد به بهانه خشکسالي و فراهم نبودن شرايط ميداني، از اجراي آن سر باز زد، به گونه اي که مي توان ادعا کرد معاهده مزبور گره اي در مسير احقاق حق ايران باز نکرده است.

این آبشار زیبا و دیدنی با ارتفاع بیش از ۳۰ متر، از چشمه ای از دل کوه سیاخانی سرچشمه می گیرد و به رودخانه نکا رود میریزد. در این راستا هدف پژوهش پاسخگوئی به این سئوال اصلی است که بحران آب در سیستان و سیاست های آبی افغانستان چه بحران ها و پیامدهایی را برای سیستان و بلوچستان داشته است؟ در روش Tennant پیشنهاد شده است که پایینترین حد ممکن برای نیاز آب زیستمحیطی مطابق با شرایط بسیار ضعیف یک اکوسیستم رودخانهای، 10 درصد MAR در نظر گرفته شود. در ادامه مقادیر بهدستآمده دبی زیستمحیطی حاصل از روش انتقال منحنی تداوم جریان با سه روش DRM، Tennant و Tessman مقایسه شده است.

از نقطه نظر حجم و اندازه، در حدود ۹۷٫۲% از آب های موجود در جو زمین و آب موجود در خاک ها و آب های زیرزمینی می باشند. به انتهای سوال چرا رود های ایران قابل کشتیرانی نیستند رسیدیم، اگر سوال درسی دیگر دارید آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. 26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟ با توجه به نمودار2 روند تغییرات pH آب در ایستگاه های نمونه برداری شده، در ماه های شهریور و مهر به دلیل راهیابی رواناب های کشاورزی به رودخانه و در نتیجه ورود آلاینده هایی با پایه اسیدی (هوموس) روند کاهشی را نشان می دهد.

یکی از مهم­ترین ویژگی­های مدرنیسم، توجه به دنیای ذهن و واقعیت ذهنی است. با استناد به آزمون Z(915/3-) که در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنیدار است میتوان گفت که به لحاظ آماری با اطمینان 99/0 بین سرمایههای فیزیکی در زمانهای قبل و بعد از احداث سد تفاوت معنیداری وجود دارد. چراکه نبود اطلاعات جامع اکولوژیکی موردنیاز در مطالعات اکوسیستم رودخانه، سبب برآورد اکو هیدرولوژیکی با ضریب اطمینان کمتری میشود. انرژی آب یا سرعت جریان آب که هرچه بیشتر شود فرسایش بیشتری را باعث میشود.

ارمند از مناطق کوهستانی مرتفع شرق و دشتهای مرکزی استان سرچشمه گرفته و پس از عبور از منطقه ارمند، آب رودخانه سرخون را دریافت نموده و با پیوستن به رودخانه بازفت، به سد کارون 4 میریزد. ایوانی به صورت راهرو در وسط قرارداردکه درب اطاقها از سه طرف به ایوان بازمی شود.سقف اطاقها باتیر چوبی پوشیده ومسطح است.اطاقها ساده ، دارای طاقچه های قوسی وبخاری دیواری ساده هستند. در این مطالعه 45 درصد ماهیان به انواع انگلها آلوده بودند و Posthodiplostomum sp.

ازآنجاییکه دبی زیستمحیطی برآوردی در برخی ماهها (بهعنوانمثال ماههای شهریور تا بهمن) تمام یا بخش عمدهای از جریان رودخانه را شامل میشود، این نتایج از نظر مدیریتی در ایران غیرقابلقبول است. باغ ها که دور تا دور گوگان را گرفته اند وآن را مانند نگینی در خود نگه داشته اند در بهار میزبان شکوفه ها هستند ودر تابستان میوه ها را به مهمانی فرا می خوانند از مهمترین میوه های این منطقه زرد آلو است که در اواخر تابستان درختان را ترک کرده ودر طبقچه هایی در کنار جاده جای می گیرند ،ودر اوایل پاییز یکی دیگر از محصولات مهم گوگان برداشت می شود که گردو است در این ده- بیست روز باغداران چوب های بلند ونازکی را که مخصوص این کار است را تهیه می کنند طریقه ی چیدن گردو به این گونه است که بزرگترها با آن چوبها، به شاخه های درختان می کوبند وگردو ها می افتند وکودکان به دنبال گردو در باغ می گردند به این کار “گردگان چالماق “می گویند ،واز دیگر محصولات معروفش گوجه فرنگی است که در فصل برداشت کوچک وبزرگ و زن وبچه در زمین ها مشغول چیدن آن می شوند .

با توجه به موارد مطرحشده در روش Tessman برای رودخانه هریرود بهطور متوسط جریان 5/26 مترمکعب بر ثانیه (معادل 53 درصد دبی متوسط سالانه) بهعنوان دبی زیستمحیطی موردنیاز است. نتایج حاصل از برآورد دبی زیستمحیطی از روش DRM بهصورت درصدی از متوسط جریان سالانه (MAR) برای طبقههای زیستی A تا D در (جدول 4) آمده است. همانطور که اشاره شد برای استفاده از روش FDC Shifting از نرمافزار GEFC استفاده شد. نیاز زیستمحیطی با روش تسمن در محدوده موردمطالعه برآورد شد.

روش انتقال منحنی تداوم جریان بهعنوان یک روش ترکیبی هیدرولوژیکی – اکولوژیکی نیاز زیستمحیطی را بر اساس دید اکولوژیکی در طبقههای مدیریت زیستی مختلف با توجه به شرایط زیستی رودخانه و با استفاده از آمار دبیهای ماهیانه ایستگاه هیدرومتری موجود بر روی رودخانه ارائه میکند. منحنیهای تداوم جریان و منحنیهای موردنظر هرکدام از طبقههای زیستمحیطی، در رودخانه موردمطالعه تعیین شد که در (شکل 4) آمده است. همچنین، نتایج مربوط به دبیهای زیستمحیطی حاصل از روش انتقال منحنی تداوم جریان بهصورت درصدی از متوسط جریان سالانه (MAR) در (جدول 5) ارائهشده است.

با توجه به طبقه زیستی c در روش انتقال منحنی تداوم جریان، دبی زیستمحیطی بهطور متوسط 4/16 مترمکعب بر ثانیه محاسبهشده است. برای پاسخ به این سوال و با هدف شناخت وضعیت منابع آبی در سیستان و بلوچستان که متاثر از این سیاست ها می باشد با استفاده از روش میدانی به بررسی آن پرداخته شده است. در یکی از اسطورههای مصری نیز آمده است کهنفتیس که ایزدبانوی مردگان به شمار میرود، ست، برادر دومش،را به همسری برگزید،اما او نازا بود و فرزندی از او نداشت؛ پس او میخواست از ازیریس، برادر بزرگترش، صاحب فرزندی شود و بدین منظور، او را مست و ازخود بیخود کرد و در حالت ناآگاهی، وی را در آغوش کشید.

Watt در سال 2007، شاعری در سال 1390 و احمدپور در سال 1391 نیز در کارهایشان نتیجهگیری کردهاند که در نظر گرفتن پارامترهای اکولوژیکی تأثیر به سزایی در برآورد صحیح و واقعبینانه نیاز زیستمحیطی دارد. بااینحال، این مدل بر اساس شرایط اکولوژیکی کشور آفریقای جنوبی طراحیشده است؛ بنابراین، پارامترهای بهکاررفته در آن با شرایط منطقه موردمطالعه متفاوت است و در صورت استفاده در سایر اکوسیستمها باید با ضریب اطمینان کمتری در نظر گرفته شود. برای برطرف کردن این مشکل و اطمینان از اینکه مدل شاخص تغییرپذیری جریان را بسیار نزدیک به واقعیت محاسبه میکند و ازآنجاییکه ماههای پر آب بر ماههای کم آب غلبه دارند، سری زمانی دادههای جریان ماهیانه ورودی به مدل، دو ماه شیفت داده شدند (اسفند به دی تبدیل شد و به همین ترتیب تا انتها).

در (جدول 6) مقادیر متوسط سالانه شدتجریان زیستمحیطی در رودخانه هریرود از روشهای مختلف به کار رفته در این مطالعه ارائهشده است. محسن اسلام زاده، مستندساز چند روز پیش در گزارشی مدعی شد با وجود ازادسازی آب از سد کمال خان وجود یک خاکریز در ایران، مانع اصلی رسیدن آب هیرمند به هامون شده است.! اما در زمان ما مرز به صورت خطی است كه بیش از پیش از دقت و صراحت برخوردار است و دو حاكمیت را از یكدیگر مجزا می كند .

باری آن تیوخوس از راه مآل اندیشی نخواست با مهرداد سوم درافتد و استقلال او را در پنت شناخت بعد دیری نگذشت که مهرداد هم حق شناسی خود را به او نمود. زابلی (کاربرد امروزی) زابُلِستانی (کاربرد قدیمی) سرپل ریشه: برگرفته از نام رود سرپل. دهی قدیمی در این منطقه وجود داشت که بعدها نام محله پونک نیز از نام این روستا گرفته شد. از طرفی نیز رودها مرزهای سیاسی نمیشناسند و این واقعیت، موقعیت منحصربهفرد و پیچیدهای را برای ایران و رودهای مرزیاش رقم زده است که یکی از حساسترین آنها در رابطه با آبهای مرزی ایران و افغانستان است.

دیدگاهتان را بنویسید