رود اترک – مجله مِستر بلیط

چهارمین نخستوزیر و مقام ارشد جمهوری خلق چین، ساخت سد سه دهانه را نشانه قدرت چینیها عنوان کرد در حالیکه در همان زمان سیستم مدیریت منابع آب جهانی شاهد گرایشات متفاوت از جمله عدم اشتیاق برای سدسازی یا حتی در مواردی تخریب سدهای فاقد بازدهی بود. اترک، پنجمین رودخانه مرزی و سیلابی کشور که در طول 669 کیلومتر مسافت خود در سه استان خراسان رضوی، شمالی و گلستان، مناظر و رود پیچهای بینظیر و گونههای نایاب گیاهی و جانوری را در خود جای داده و سالیان سال نقش بسیار مهمی در حوضه آبریز خود داشته است، این روزها بهدلیل بیتوجهیها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه آن، خشکسالیهای اخیر، ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و سموم کشاورزی همانند سایر منابع آبی و طبیعی کشور حال چندان خوشی ندارد.

واضح است که کمبود آب در آستانه تبدیلشدن به یک بحران جهانی آب است، اگر همچنان در این زمینه کاری انجام ندهیم، زندگی ما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بحث و نتیجهگیری: وجود سازه سدهای انحرافی در مسیر رودخانههای غیرقابل پیشبینی چون رودخانه سیستان توان عبوری جریان را میتوانند در بعضی موارد نزدیک به دو برابر افزایش دهند، در این تحقیق تأثیر افزایش 310 مترمکعبی بر توان عبوری رودخانه سیستان مشاهده گردید که یکی از دلایل تأثیر به نسبت کم(انتظار ما بیش از این بوده است) شیب ناچیز دشت سیستان و پخش شدن آب در بستر سیلابی و پس­زدگی آب در مسیر جریان رودخانه سیستان می­باشد.

رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی آورد . یکی از چهار عنصر اصلی است که نزد ایرانیان مقدس و ایزدی بهشمار میرفتهاست. رودخانه ها نیز یکی از زیباترین و آرامش بخش ترین جاذبه هایی هستند که در طبیعت وجود دارد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، روستای قوردانلو، از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی است. به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان اظهار داشت: برای نصب این حفاظ یک میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، خراسان شمالی یکی از استان هایی است که برخی از مردم روستایی و زمین های کشاورزی برای تامین آ ب شرب و آب کشاورزی با مشکل تامین آب مواجه هستند و همین امر در سال گذشته تبدیل به یک بحران برای مردم روستایی شده بود. خصوصیات بسیاری از آنها به طور شگفتانگیزی شبیه ایرانیان باستان است که در تختجمشید به تصویر کشیده شدهاند. علاوه بر موارد گفته شده در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از آزمون SPT میزان تراکم آبرفت در محل سد ارزیابی و تغییرات عدد نفوذ استاندارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر آن بسیاری از شهرکهای صنعتی و همچنین کشاورزی منطقه تحت الشعاع ادامه حیات این رودخانه قرار دارد و نمیتوان نقش اقتصاد معیشتی آن را نادیده گرفت. این می تواند بر توانایی آنها برای خارج شدن و مثل آن تأثیر بگذارد و منجر به کاهش استقلال شود. وقتی که دمای آب دریافتی افزایش مییابد سطح اکسیژن نامحلول کاهش مییابد و تقاضا برای اکسیژن بالا میرود بنابراین شرایط غیر هوازی به وجود میآید که منجر به آزاد شدن گازهای مضر میشود. برای کسانی که آن را رودخانه میدانند، این عریضترین رودخانه جهان است که حداکثر عرض آن به ۲۲۰ کیلومتر میرسد و برای بقیه این عریضترین خور جهان است.

یافتهها: وجود این سازهها در مسیر رودخانه باعث افزایش حداکثر توان عبوری سیلاب رودخانه سیستان در حالت عدم وجود این سازهها از 500 مترمکعب بر ثانیه به 810 مترمکعب بر ثانیه شده است. در بخش جغرافیای طبیعی استان: وجود ناهمواری ها وچین خوردگی های منقطع در مرز بین المللی که از خاک ایران شروع شده و تا کیلومتر ها در داخل خاک افغانستان ادامه می یابد، رودخانه هریر رود و بادهای 120 روزه سیستان و در بخش انسانی: همسایگی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، تراکم سکونت گاه های مرزی در حاشیه مرز دو کشور، تعدد خطوط ارتباطی اعم از ریلی، هوای و زمینی و ویژگی های جمعیتی استان خراسان رضوی و شهر مشهد مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند.

از آنجا که نتایج جنگ دوم جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان مخاطرهآمیز بود؛ کشورهای فاتح تلاش نمودند تا زمینه همبستگی رفتاری و کارکردی کشورها را به وجود آورند؛ بر این اساس، منطقهگرایی بعنوان گزینهای که یکپارچگی ساختاری بین کشورها را افزایش داده و از سوی دیگر انگیزه آنان را برای مشارکت در حوزه منطقهای ارتقا میدهد(مشیرزاده، 1384)، مورد توجه واقع شد. آمریکا طرح خود را در کشورهای آسیایی با تمام توان به اجرا درآورد و تلاش نمود سران کشورها را به برقراری همکاریهای سیاسی- امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با دیگر کشورهای منطقه متمایل نماید که البته تا حدود بسیار زیادی نیز موفق گردید و در اندک زمانی کشورها برای تقویت قدرت چانهزنی سیاسی و رقابتهای اقتصادی در عصر جهانیشدن به گروهبندیهای منطقهای روی آوردند.

از جمله این گروهبندیهای منطقهای میتوان به سارک بعنوان بزرگترین سازمان منطقهای در جهان اشاره نمود که با شرکت کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیو و نپال، در 8 دسامبر 1985 با اهدافی از جمله: ارتقاء رفاه مردم جنوب آسیا و بهبود کیفیت زندگی آنها، تسریع رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فرهنگی در منطقه و فراهم کردن فرصت زندگی شرافتمندانه برای آنها، ارتقاء و تحکیم خوداتکایی جمعی میان کشورهای جنوب آسیا، تفاهم و درک مشکلات اعضاء، ارتقاء همکاری و کمک متقابل در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، تحکیم همکاری با سایر کشورهای در حال توسعه و تحکیم همکاری میان اعضاء در مجامع بینالمللی، آغاز به کار کرد و در طی سالها فعالیت، همواره در تلاش است، اهداف و اصول اولیه و اساسی که در اساسنامه خود به تصویب رسانده محقق نموده و نیز منطقهگرایی کشورهای جنوب آسیا را تثبیت نماید.

پس از جنگجهانی دوم، کشورهای پیروز در جنگ به این جمعبندی رسیدند که ضرورت سازماندهی سازوکارهای منطقهای برای اجتناب از جنگ، امری اجتنابناپذیر است. سوال اصلی مقاله آن است که تاثیرات عمده پیمان سارک بر منطقه گرایی چیست؟ بر این اساس، گرایش به سوی منطقهگرایی جهانی به عنوان پدیدهای نوین و از منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانگستر و تأثیرگذار بر عرصههای موضوعی متفاوت گسترش پیدا کرد. این طرح که از سوی ایالات متحده آمریکا برای کشورهای در حال توسعه ایجاد و مطرح گردید، به دنبال تغییر در مناسبات جهانی مطابق با منافع ملی ادراکی آمریکا بود. پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهههای 1960 و 1950 گرایشات منطقهای به سرعت افزایش یافت، اما این فرایند تحت تاثیر گسترش جنگ سرد کند شد و یا ماهیت اصلی خود را از دست داد.

ازاین رو، سیستم تقسیمات کشوری ایران و پاکستان متفاوت است؛ یعنی ایران به صورت متمرکز و پاکستان به صورت فدرالی اداره می شوند.علی رغم همگرایی عمیق، دیرینه و گسترده بلوچ های ایران وپاکستان به ویژه در نواحی مرزی، آسیب پذیری پاکستان به دلیل حجم، وسعت و اهمیت استراتژیک بلوچستان از ایران وافغانستان بیشتر است. به مرور زمان و همگام با تقویت منطقهگرایی در عرصه بینالمللی، شرایط حاکم بر فضای بینالملل بر پدیده منطقهگرایی اثر گذار بود؛ بطوریکه، در دوران جنگ سرد به دلیل وجود نظام دوقطبی، منطقهگرایی، متأثر از این نظام دوقطبی، حول دو کشور آمریکا و شوروی تحقق پیدا نمود؛ بدین صورت که منطقهگرایی در راستای پیوستن به یکی از دو بلوک شرق(شوروی) و یا غرب(آمریکا) شکل گرفت.

در واقع از یک سو باعث شده تا کشت آبی در حاشیه رودخانه صورت نگیرد و از سویی دیگر در برخی از مناطق استان در کمال ناباوری برای شالیکاری اقدام به حفر چاههای عمیق میکنند. همان طور که میدانید حوزه محیط زیست حوزه اقدام سریع نیست و رسیدن به شرایط پایدار اترک نیازمند زمان است. منطقهگرایی معادل کلمه لاتین رژیونالیسم است که از لغت Region به معنای منطقه و پسوند ism که به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. قطعاً یکی از بهترین تفریحات در نزدیک رود اترک ماهیگیری است. استان خراسان رضوی، شمالی ترین استان کشور در همجواری با ایالت هرات در کشور افغانستان است که علی رغم اینکه ایالت هرات از ایالت هایی محسوب می شود که از کشت خشخاش پاک شده است و به لحاظ توسعه اجتماعی و فرهنگی از ایالت های رده بالای افغانستان محسوب می شود ولی حجم قاچاق مواد مخدری که از این ایالت به سمت استان خراسان رضوی روانه می شود، مرز این ایالت را با استان خراسان رضوی مبدل به یکی ازمرز های پرتردد و محموله های حجیم قاچاق مواد مخدر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید