رودخانه زاینده رود سامان

برای مثال در ماده ٥ این کنوانسیون چنین آمده: دولتهای ساحلی، دریاچهها و آبراهههای بینالمللی باید از منافع واقعشده در قلمرو سرزمینی خود بهگونه منطقی و منصفانه بهرهبرداری کنند. جمعبندی: براساس آمارهای سازمانملل متحد، بیش از نیمی از مساحت دنیا در محدوده حوضههای آبریز مشترک قرار دارد که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور واقع شدهاند. این قطعنامه بر چند اصل «استفاده بدون ضرروزیان از سرزمین»، «استفاده منطقی» از آبراهه بینالمللی و نیز رعایت «انصاف» در صورت بروز اختلاف در نحوه بهرهبرداری از منابع مشترک تأکید میکند. از دیگر جاذبه های رودخانه ارس میتوان به بناهای تاریخی در جوار آن و همچنین کلیساهای ارامنه که در مجاورت رود مرزی ارس ساخته شده، اشاره کرد.

کشور ما با داشتن حوضههای آبریز مشترک و رودخانههای مرزی مهمی نظیر اروندرود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس یکی از کشورهای ذینفع در مباحث مربوط به بهرهبرداری از آبهای مشترک بهشمار میرود. بر همین اساس برای تعیین حریم رودخانه گنجنامه مشاور گرفته شده که ۳۵۰ کیلومتر از رودخانههای حوضه قرهچای را مطالعه کند که بخشی مطالعه شده است. بر اساس قانون تطّور « عالی بر پشت دانی زندگی میکند و در این بیدادی نیست، عالی به این وسیله پرورش می یابد و دانی بالاتر می رود. براین اساس سازمان ملل امیدوار است که چنین نامگذاریهایی بتواند فرصتهای لازم را در زمینه همکاری جهانی در مدیریت آبهای فرامرزی فراهم کند و با ایجاد احترام متقابل، تفاهم و اعتماد بین کشورها باعث بهوجودآوردن صلح، امنیت، رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا شود.

بررسی فراوانی تعداد معاهدات بین کشورها مؤید آن است که بیش از ٣٠٠ معاهده برای حل مسائل مربوط به آب مشترک، بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده است و در بیش از دوهزار معاهده بینالمللی، الزامات مربوط به منابع آب نیز در کنار مسائل دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در 1254 در حملات قوای محمد شاه قاجار به هرات، گروه کثیری از هزارهها و تایمنیها و جمشیدیها، که به مقابله برخاسته بودند، کشته شدند (همان، ج 2، ص 683ـ 684). در 1254، در جریان مقابله آصفالدوله با لشکر خوارزم، هزارهها و جمشیدیها و فیروزکوهیها و قپچاقها نیز به نفع خوارزم شرکت داشتند (همان، ج 2، ص 685). بر اثر حملات محمدشاه، نزدیک به 000، 37 خانوار از جمشیدیها و فیروزکوهیها از رود مرو گذشتند و در بالامرغاب استقرار یافتند (همان ج 2، ص 687).پس از جنگهای هرات قریب دو هزار خانوار از جمشیدیها به سرپرستی اللهیارخان به خراسان انتقال یافتند و در ناحیه سرجام مستقر شدند.

عبدالعزیز بیک، رییس شورای ولایتی بادغیس، میگوید که دهها نیروی امنیتی که در محاصره طالبان گیر مانده بودند، به سمت یک کندک نیروهای ارتش رفتند و بیم آن میرود که شماری از آنان حین فرار به سمت این پایگاه، جانهای خود را از دست داده باشند. این در حالی است که شماری از مسوولان محلی بادغیس گفته بودند که فرماندهی پولیس ولسوالی بالامرغاب، جایی که طی ۳ روز گذشته دستکم ۳۵۰ نیروی امنیتی محاصرهشده با طالبان درگیر بودند، ظهر روز شنبه به دست طالبان سقوط کرده است.

قوانین بهرهبرداری برای کشتیرانی: از قرن ١٩ به بعد در اروپا رودهای قابل کشتیرانی مهمترین چشمانداز آینده حملونقل جهانی شده و به همین علت قراردادها و موافقتنامههای زیادی بین کشورها برای کشتیرانی امضا شد، ازجمله قانون کنگره وین (١٨١٥)، کنوانسیون بارسلونا (١٩٢١) و کنوانسیون ژنو (١٩٢٣) که در همه این قوانین نحوه و رژیم کشتیرانی، حقوق کشورهای حاشیه یا ساحل رودها درباره توسعه و بهرهبرداری مورد توجه قرار گرفته است.

٦. شیوه تعیین مرز از طریق خط تالوگ همراه با خط منصف دو مسیر کشتیرانی فرعی در مصب رودخانه: چنانچه کشتیرانی از منافع مسلط دولتها باشد، خط تالوگ به عنوان مرز شناخته میشود، اما ممکن است در بخشی از رودخانه دو مسیر وجود داشته باشد (بهویژه در دهانه رودخانه) که در این حالت، درحالیکه دولتها مالک مسیرهای خود هستند، خط مرزی در میان دو کانال تعیین و تثبیت میشود، مانند مرز رودخانه «گوادیانا» بین پرتغال و اسپانیا (١٨٩٥). در ادامه توضیح داده خواهد شد که از بین این همه مقصد برا. ٨٠ کشور دارای رودخانههای مشترک با همسایگان خود هستند و بهرهبرداری در چنین حوضههایی میتواند بسیار اختلافبرانگیز باشد و این اختلافات میتواند از عوامل بالقوه تهدیدکننده صلح بینالمللی باشد.

منازعات اردن و سوریه و اسرائیل درمورد بهرهبرداری از رود اردن، اختلافات ترکیه و سوریه و عراق در مورد رودخانههای دجله و فرات، رقابت مصر و اتیوپی و سودان و سایر کشورهای ساحلی رودخانه نیل برای دستیابی هرچه بیشتر به آب این رودخانه، اختلافات مالزی و سنگاپور و همچنین هند و بنگلادش در بهرهبرداری از آبهای مشترک، اختلافات ایران و عراق درباره رودخانه اروندرود و مسائل ایران و افغانستان در زمینه بهرهبرداری از آب رودخانه هیرمند نمونههایی از این موارد هستند. بیش از ١٥٠ رودخانه بزرگ از خاک چند کشور عبور میکند و بیش از نیمی از مناطق مسکونی جهان از آب این رودخانهها برخوردار میشوند.

همچنین به گفته وی در اثر این درگیریها یک نفر به کما رفته و چند نفر در اثر برخورد ساچمه دچار آسیب چشمی شدهاند که ممکن است به تخلیه چشم ایشان منجر شود. چند سال بعد، اللهیارخان با گروهی از اتباعش به هرات بازگشت و بقیه به ناحیه قوشخانه در قوچان کوچ داده شدند. از سوی دیگر تشدید فعالیتهای توسعه سبب واردآمدن فشارهای بیشتر بر منابع آب شده و این امر موجب تخلیه آلودگیهایی به منابع آب فرامرزی میشود.

از خط منصف بیشتر در دریاچهها و رودخانهها استفاده میشود که امکان کشتیرانی در آنها وجود ندارد؛ برای نمونه خط مرزی میان کانادا و آمریکا درباره دریاچه اری و رودخانه دیترویت را خط منصف مشخص کرده است. ٣. انجمن قوانین بینالمللی ILA: ازجمله مهمترین وظایف این انجمن تهیه قوانین معروف «هلسینکی» است که در سال ١٩٦٦ به اتمام رسید، همچنین تصویب کنوانسیون بینالملل استفاده غیرکشتیرانی از رودخانهها (١٩٧٧) و نیز قوانین برلین که در سال ٢٠٠٤ به تصویب رسید. یا در ماده ٢١ هرگونه تغییرات خسارتآور به ترکیب یا کیفیت آب که ناشی از فعالیتهای انسانی باشد، دولتها موظفاند از پدیدآوردن هرگونه آلودگی خودداری کنند.

همچنین کشورها باید در مشارکت، توسعه و حفاظت از رودخانه بینالمللی بهطور همسان و منطقی اقدام و مجموعه قواعد حفاظت و نگهداری اکوسیستمهای بینالمللی در راستای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه را اجرا کنند. چهاراویماقها چادرنشین بودند و به پرورش گوسفند و نوعی اسب کوچک و چابک اشتغال داشتند (الفینستون، ج 2، ص 205ـ206).هریک از قبایل چهاراویماق، حاکم یا خان مستقل و سرزمینهایی جداگانه داشتند. آقای بیک میافزاید که جنگ بالامرغاب به درستی مدیریت نشده است. در نیم قرن گذشته، این تصور که آب یک منبع بی پایان است، وجود داشته است. صخرههای بزرگ و مسیر و موانع بزرگتری که در اینجا وجود دارد، به راحتی میتواند مسیر قایق شما را عوض کند.

زنبورهای پراکنده در اطرافش را که بهترین عسل منطقه را تولید می کند، سیراب کند و سر از دریاچه سد «خدا آفرین» و دشت حاصلخیز مغان درآورد. از بدن ماهی محافظت می کند. سوار کشتی شوید تا پاریس را از داخل این رود تماشا کنید و یک شام خوشمزه فرانسوی در یکی از رستورانهای شناور میل کنید. همانطور که بیان شد موسیقی شعر باید در خدمت انتقال عاطفۀ شعر باشد.

وی با بیان این که مسئله کمآبی بصره موضوعی جدید نیست و از گذشته وجود داشته است، افزود: این چیزی نیست که پس از دولت جدید در عراق به وجود آمده باشد و به ایران ربطی ندارد. همچنین به دلیل وجود دریاچه و عبور از رودخانه امکان استفاده از انواع تفریحهای آبی وجود دارد. جالب است بدانید که 34 امامزاده در لواسان وجود دارد که از معروف ترین آنها امامزاده اسماعیل (ع) که در روستای برگجهان در یکی از دهستان های لواسان کوچک است واقع شده. رودهای رامسر پس از گذشتن مسافت کمی به دریای خزر وارد میشوند.آب بسیار خنگ و تمیزی دارد و لی در مواقع طغیان سرعت بسیار بالایی دارد و برای کودکان نزدیگ شدن به آن خطرناک است .در بعضی از جاهای رودخانه که آرامتر است امکان ماهیگیری وجود دارد .

دیدگاهتان را بنویسید