جزوه علوم پایه سوم

برای اینکه مسیر رسیدن به این درخت را پیدا کنید لازم است تا از محلی ها مسیر را به طور دقیق پرس و جو کنید چرا که در مسیر این درخت هیچ تابلوی راهنمایی وجود ندارد. سکو و غرفههایی هم برای خرید وسایل ضروری و خوراکی در اطراف آن پیدا میشود. بسیاری از تورهای رفتینگ مسیر رودخانه زاینده رود در سامان استان چهارمحال و بختیاری را برای رفتینگ پیشنهاد میدهند تا هم از یک تفریح تابستانی لذت ببرید و هم از پل زمان خان و آثار تاریخی آن مناطق دیدن کنید. برای رفتن به بام تهران، اگر با ماشین شخصی رفتوآمد میکنید، خودتان را از بزرگراه چمران به خیابان یمن برسانید و با دور زدن از زیر پل پارک وی وارد خیابان ولنجیک شوید.

ژرژ پمپیدو که بعد از دو گل به ریاست جمهوری رسید با احداث بزرگراه ها و آسمان خراش های جنجالی کنار رودخانه، و مرکز فرهنگی بیبورگ شگفت انگیز که نام او را بر خود دارد، شکوفایی دوباره پاریس را تضمین کرد. نام زاینده رود در کنار سایر دیدنی های اصفهان میدرخشد و نام شهر اصفهان را در ذهن تداعی میکند، از دیرباز این شهر را با زاینده رود و پلهای معروفش میشناسند اما این زاینده رود علاوه بر اصفهان از شهرهای دیگر نیز میگذرد. آب­ های سطحی که به صورت رودخانه­ های دائمی یا فصلی در منطقه جریان دارد با احداث مخازن سطحی (مخازن آب در پشت سدها) ذخیره شده و بر اساس برنامه­ ی خاصی به تدریج به پایین دست انتقال می­یابد تا نیازهای مختلف را مرتفع نماید.

راستی فکر میکنید ایده سد سازی سد سازی و ذخیره کردن آب از کجا به ذهن انسانها رسیده است؟ رود کارون در بدو ورود به جلگه خوزستان به صخره بزرگی که شوشتر بر آن بنا شده برخورد میکند و توسط بند میزان به دو شاخه شطیط و گرگر (چهاردانگه و دودانگه) تقسیم میشود. در این پژوهش توسعة فیزیکی کلانشهر مشهد و تغییر مسیر رودخانههای عبوری از آن در مقاطع زمانی1270، 1335، 1345، 1355 و 1392 بررسی شده است.

اصغری (1392) با بررسی حوضههای آبریز شهر چای ارومیه، یک حوضة آبریز را سیستمی تعریف میکند که هرگونه تغییری در شکل آن منجر به تغییر در ورودی و درنهایت خروجی آن میشود. امروزه گسترش بیرویة شهرها و توسعة ساختوسازها و نیز برنامههای توسعة شهری منجر به تخریب و تغییر شکل طبیعی رودخانههای شهری شده است. گشت و گذار در طبیعت این منطقه میتواند خستگی و استرسهای زندگی شهری را از شما دور کند. وی تأکید میکند مطالعة ژئومورفولوژیکی توپوگرافی محدودة جنوب و جنوب غرب مشهد نشان میدهد ارتفاعات آن منطقه تقریباً بدون رسوب است و سنگ بستر بهطور پراکنده در نقاط کمارتفاع دیده میشود؛ همچنین خاکهای سنگریزهدار مخروطهافکنهها بیشتر کمعمق و تکاملنیافتهاند و در بقیة مناطق پاییندست آبرفتهای کمضخامت دیده میشود.

فلاحی تفتی و همکاران (1385) با روش Swmm، دبی و نقاط خطر و سرریز آب از کانالهای مشهد را در حوضة اقبال غربی و چهلبازه بررسی و 40 نقطة سرریز را مشخص کردند. در مرحلة بعد با استفاده از روش همپوشانی و تطبیق لایهها با یکدیگر، نقشهها تحلیل و تفسیر شد. همبستگی بین ایستگاه­ های مذکور و ایستگاه­ هایی که دارای آمار کامل بودند، در دوره­ ی مشترک آماری و با استفاده از نرم­افزار SPSS ایجاد شد. از این میان، بعضی از شام ها مانند قره قباح، بویدوز، خرامه و کثیری با داشتن چراگاه های مناسب، به عنوان محل چرای احشام شناخته می شوند.

مشاهدات میدانی حاکی است بعضی از این مخاطرات همچون سیلاب، بیشترین آسیب را به ساختمانهای مجاور کانالها وارد میکند و بارشهای کوتاه منجر به انسداد و آبگرفتگی بعضی از این کانالها در انتهاییترین بخش حوضة شهری میشود؛ بنابراین به نظر میرسد شناخت و بررسی تغییرات بستر رودخانهها و آگاهییافتن از وضعیت فعلی کانالها تا حدودی بخشی از مشکلات مخاطرات شهری را مرتفع کند و مانع احداث سازههای عمرانی در اطراف کانالها شود. صفاری و مقیمی (1387) با مطالعه و بررسی حوضههای آبریز شهری بیان میکند توسعة فیزیکی شهری باعث تلفیق حوضههای آبریز کوهستانی و شهری میشود، تراکم زهکشی را افزایش میدهد و به ایجاد مخاطرات محیطی از قبیل سیل و آببردگی معابر میانجامد.

2009) نشان داده است میزان تخلیة آب در حوضههای زهکشی با تراکم زهکشی نسبت عکس دارد. تفسیر دادهها نشان میدهد کانالها مطابق با مسیر طبیعی رودخانهها نیستند، اما مطابق با جهت شیب توپوگرافی احداث شدهاند؛ تعدادی از شاخههای فرعی کاملاً تغییر مسیر داده و عمود بر شیب توپوگرافی احداث شدهاند. پرسش مطرحشده در این پژوهش این است که کانالهای احداثشده تا چه حد مطابق با مورفولوژی رودخانههای طبیعی سطح شهر هستند و آیا از شیب توپوگرافی زمین پیروی میکنند یا نه. تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای MMS 1353، tm 1359 وETM PLAS 1390 است که تغییرات سطح زمین در بستة نرمافزاری GISو با خروجی لایههای shp در سه دورة زمانی تهیه شده است.

آنها بیان میکنند این سیستم به برگشت منابع آب به سفرههای زیرزمینی کمک میکند و مانع وقوع مخاطرة نشست در سطح شهرها میشود؛ زیرا از تخلیة فضاهای خالی تراکم خاک جلوگیری میکند. علاوه بر اين علت تاثير پل ها بر افزايش سطح پهنه سيل بررسي و در نهايت پيشنهادهاي لازم ارايه گرديد. این رودخانه که به پونک مشهور است پارک را به دو قسمت مجزا تقسیم نموده که با یک پل بزرگ و چندین پل کوچک به هم متصل میشوند. از مهمترین اثرات سوء آن می توان به بی اشتهایی، کم شدن وزن بدن، اسهال، به هم خوردگی معده، ناراحتی های عصبی و ایجاد زخم های کوچک بر روی دست و پا که ممکن است منجر به سرطان شود اشاره نمود.

در این فیلم با بازی اندی لاو، یانگ ژائو و رجینا وان خواهیم دید: «ژو کوان یک قاتل حرفه ای منزوی و تنها و پولدار و چن شاومنگ یک بازیگر سیاهی لشگر و نا امید از زندگی، به صورت تصادفی و در یک زمان کنار هم قرار میگیرند. رجایی (1382) بر نگهداری و پاکسازی بستر رودخانهها – چه رودخانههای طبیعی و چه کانالهای مصنوعی- تأکید دارد؛ بهویژه کانالهایی که در کنار مراکز تراکم جمعیتی شهری طراحی شدهاند؛ همچنین تأکید بر مکانگزینی مناسب آنها را یکی از راههای کاهش مخاطرات احتمالی بیان میکند.

2014) بر حفظ حیاط طبیعی رودخانهها در نواحی شهری بسیار تأکید دارد و حفظ و نگهداری این اکوسیستمها را برای ادامة جریان حیاط شهری بسیار مهم بیان میکند. این کاهش در دبی جریان رودخانه از دو دیدگاه زیست محیطی و مدیریتی بر منابع آب تأثیرگذار است (اسلامیان و همکاران، 1383: 38-27). از این رو مقدار جریان رودخانه می­تواند به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در ارزیابی و پیش بینی خشکسالی محسوب گردد که با استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه، می توان خشکسالی و پیشگیری از آن را بررسی نمود و با تدابیر مدیریتی و اجرایی برنامه­ های مقابله با خشکسالی تأثیرات و پیامدهای آن را کاهش داد (نالباتیس، 2008: 897-887). شاخص نزولات جوی استاندارد شده به عنوان یک شاخص خشکسالی هواشناسی، وقایع بارندگی را تحلیل می­نماید، اما در بسیاری از موارد بررسی خشکسالی­ های هیدرولوژیک اجتناب­­ناپذیر است، که در اینگونه موارد نیاز به شاخصی می­باشد که قابلیت تحلیل جریان­ های روش­ های رودخانه ای را داشته باشد.

لایههای تدوینشده صورت گرفت و خروجیها تحلیل و سپس با مشاهدات میدانی تغییرات ایجادشده در مسیرهای احداثشدة کانالها ثبت و از تغییرات عکسبرداری شد؛ درنهایت با استفاده از روش تحلیلی و استدلال و استقرا و با استمداد از منابع کتابخانهای جمعبندی و نتیجهگیری دادهها انجام شد. به منظور بازسازی نواقص آماری در این تحقیق، از روش همبستگی بین ایستگاه­ ها استفاده شده است. تنها ایستگاه چمریز، آمار کامل را در دوره­ ی زمانی مشخص شده داشت و دیگر ایستگاه­ ها دارای نواقص آماری بودند که جهت مطالعه بازسازی شدند برای انجام بازسازی نواقص آماری روش­ های متعددی وجود دارد از جمله: روش ایستگاه معرف، روش همبستگی بین ایستگاه­ ها، روش محور مختصات و روش نسبت نرمال.

همان طور که گفته شد یکی از راهکاره ای مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی هر منطقه، تعیین شاخص­ هایی است که بتوان بر اساس آنها میزان شدت و تداوم خشکسالی را در یک منطقه ارزیابی کرد، اما از آنجا که شاخص­ های خشکسالی تنها پارامترهای خشکسالی به وقوع پیوسته را می­ سنجند، نمی­توان از آنها در جهت بهره­ برداری بهینه از منابع آب استفاده کرد، ضمن اینکه پایش خشکسالی منطقه­ ای تنها براساس شاخص ­های خشکسالی هواشناسی ممکن است اطلاعات کافی را ارائه ندهد. این شاخص از قابلیت خوبی در بررسی وضعیت منابع آب حوضه­ های آبریز و مخازن سدها، بخصوص در مواقع خشکسالی برخوردار است، در این راستا بهره ­برداری مناسب از آب ذخیره­ شده در مخازن سدها، به عنوان یک راهکار مناسب برای مقابله با خشکسالی می­تواند مورد بحث قرار گیرد.

هدف این پژوهش، شناخت وضعیت و بررسی میزان تطبیق کانالهای شهری با رودخانههای طبیعی شهر در ادوار گذشته است. این پژوهش تلاش دارد با مطالعة وضعیت فیزیکی گذشتة شهر مشهد و توسعة فیزیکی فعلی آن و دیدن وضعیت کانالها و مسیلهای طبیعی، میزان تطبیق احداث کانالها را با مسیلها بررسی کند. در این پژوهش دادهها با استفاده از مطالعات کتابخانهای، تحلیل اسناد و گزارشهای موجود از سازمانهای ذیربط، مطالعات و مشاهدات میدانی و نقشههای زمینشناسی و تصاویر ماهوارهای گردآوری و سپس در محیط نرمافزاری GIS به لایههای اطلاعاتی تبدیل شد. به لایههای اطلاعاتی با فرمت پلیگون و پلیلاین تبدیل شد.

میتوانیم به راحتی تالش را بهعنوان یکی از بهترین شهرهای شمال ایران برای طبیعتگردی معرفی کنیم. حوضه­ ی آبخیز سد درودزن از حوضه های کوهستانی فلات مرکزی ایران بوده که در شمال غربی استان فارس قرار دارد (شکل 1). که تقریباً با 760 میلیون مترمکعب آب در سال، آب شرب و کشاورزی و صنعتی منطقه و اطراف آن را تأمین می­کند (گزارش مهندسین مشاور بوم­آباد، 1385). اخیرا بدلیل خشکسالی با کاهش شدید آب مواجه شده است. بدین منظور در این تحقیق با مدنظر قرار دادن شرایط خشکسالی بر اساس حجم جریان ورودی به مخزن سد، به تعیین خشکسالی­ های منطقه بر اساس شاخص جریان رودخانه پرداخته است.

در دوره­ ی خشکسالی که آب رودخانه­ ها کاهش می­یابد، بایستی با برنامه­ های دقیق و از قبل تعیین شده، نیاز آبی منطقه تأمین شود. 1. چرا مشکل کم آب در کشور ما جدی است ؟ این جنس در دریای خزر سه گونه دارد: § انواع ماهیان کیلکا – کیلکا آنچوی – کیلکای چشم درشت – کیلکای معمولی رودهایی که از خاک ایران به دریای خزر می ریزند الف- تعداد رودها و مشخصات کلی آنها همانطور که پیش تر اشاره شده 864 رود کوچک و بزرگ دائم و فصلی از خاک ایران به دریای خزر می ریزند.

دیدگاهتان را بنویسید