اترک؛ حکایت آب های بلا استفاده و زمین های تشنه – ایمنا

رشتهکوههای زاگرس سرچشمه اصلی رودخانههایی است که به آبخیز خلیجفارس و دریای عمان سرازیر میشوند. در این تحقیق پنج فرضیۀ اصلی براساس پنج شاخص معیشت پایدار تنظیم شده بود و متغیرهای مستقل ناشی از پنج شاخص نامبرده ارزیابی شد. به­ منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از شاخص ­های BMWp ،ASPT و شانون وینر استفاده گردید. به­ منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از شاخص­های BMWp ،ASPT و شانون وینر استفاده گردید. آشکارسازی تغییرات ژئومورفیک مسیر رودخانه کارون, با استفاده از داده های GIS و RS (بازه شوشتر تا اروندرود). یکی از رودخانه های مهم شمال کشور، رودخانه مرزی اترک است. 6- زن از طرف همسرش متهم گشت که او مسئول این گناه بوده است.

این لوله­ها شبیه کابل­های هممحور بوده که رشته مرکزی آن مغز استخوان یا نخاع نام دارد. محلّی به این نام در کتب معروف جغرافیا به نظر نیامد. همانطور که بیان شد بومی­گرایی و کاربرد واژگان بومی در دفترهای نخست شعری آتشی نسبت به دفترهای بعدی، با بسامد بیشتری دیده میشود. وی از هر دو وزن عروضی و نیمایی در اشعار خود بهره برده است؛ وزن عروضی با بسامد بالایی در دفترهای نخستین وی دیده میشود، حال آنکه در دفترهای بعدی، اشعار اغلب دارای وزن نیمایی هستند. هر یک از این صورتهای مثالی، تصویری ممکنالوجود، رمزی بالقوه و استعداد و قابلیتی برای خلق سلسله تصویرات و تصوراتی خیالی با آن رموز؛ یعنی آمادگی سازمانیابی و شکلگیری تحت تأثیر شرایط مختلف اجتماعی به صورت مجموعههای اساطیری است.

در حال حاضر، وضعيت بستر رودخانه ميناب، در اثر كاهش تدريجي بار جامد حاصل از حوضه آبخيز ميناب به علت احداث سد و گير افتادن رسوبها، مخصوصا رسوبهاي درشت دانه در درياچه سد، به صورت پايين رفتن نيمرخ در تمام طول مسير رودخانه مي باشد. قطع درختان، خشک کردن بستر رودخانه، احداث سدها و جنگلزدایی، دفع زبالهها و سرقت شن و ماسه بستر رودخانهها به همراه سنگهای بزرگ اطراف آنها همگی در انقراض ماهی Asprete تاثیرگذار بودند. وی خاطر نشان کرد که در این تحقیق با استفاده از ماهی های تراجنسی که بطور خاص برای این مطالعه تولید شده بودند، محققان همچنین موفق شدند واکنش ها به این مواد شیمیایی را در بدن ماهی ها در لحظه مشاهده کنند؛ برای مثال ثابت شد که استروژن های یافت شده در برخی مواد پلاستیکی بر دریچه های قلب ماهی ها تاثیر می گذارند.

فرماندار شیروان با اشاره به بارش باران های سیل آسا از روز گذشته در این شهرستان گفت: در حال حاضر راه ارتباطی حدود سه روستا به علت جاری شدن سیلاب به طور کامل قطع است. محمدعلی شجاعی روز پنجشنبه در کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری خراسان شمالی با محوریت بخش کشاورزی اظهار داشت: این امر باعث شده است تا با کوچکترین بارش شاهد جاری شدن سیل باشیم که به کشتزارها و سایر بخش های کشاورزی خسارت هنگفتی وارد می کند. گاهی هم نمونه ای برای از خودگذشتگی است؛ او وقتی صدای ناله ی جوانه ها را می شنود، به جوی های کوچکی تبدیل می شود تا به یاری آنان بشتابد .

«محفوری» منسوب به «محفور» و به معنی بساط و فرش بافته شده در محفور است یا نوعی از قالی که بهترین آن را در ارمنیه می بافته اند (رک دهخدا، 1384: ذیل محفوری). روز». این سخن مولف آنندراج نیز موید سخن ماست: «در لغت تبری و دری جیم با زاء تبدیل می یابد و رازی را که منسوب به شهر ری است راجی گویند» (به نقل از دهخدا، 1384: ذیل روج).

پناه بردن به عشق تنها ابزار برای فراموشی از مصیبتی است که دامنگیر سیاوش شده است؛(فردوسی،1387: 259) اما «در حماسه، عشق فراگیرندهای که بر جان عاشق چیره شود، نیست. کالریج زیبایی شعر را محصول زیبایی قسمت­های گوناگون آن دانسته می­گوید: «در شعر لذتی که از کل اثر می­بریم با لذت حاصل از یکایک اجزای ترکیب سازگار و حتی ناشی از آن است.» (دیچز، 1373: 173) بر اساس این دیدگاه می­توان گفت زیبایی شعر حاصل زیبایی واحدهای ساختاری آن اعم از روساخت و ژرف­ساخت است. این نتیجه بر رد شدن فرض H0 تحقیق مبنی بر برابری میزان سرمایههای اجتماعی در دو زمان قبل و بعد از اجرای سد داریان دلالت دارد.

پیامدهای رسوب مواد ریز و معلق سبب اختلال در تنفس و فتوسنتز گیاهان آبزی غوطه ور (Submerge Plants) در آب شده، میزان رشد آنها را کاهش داده و در نهایت سبب مرگ آنها می شود. اختلالات مکانیکی که در اثر فرایند لایروبی و گود برداری بوجود می آید باعث شکل گیری ابری از لای ریز در داخل آب میشود. در ادیان مختلف مرگ واقعه ای بزرگ به شمار می آید. لذا میتوان تحوّل شخصیتها را ساختاری مهم در قصههای مثنوی به شمار آورد. اثرات مثبت محدود به محیط طبیعی و فیزیکی و محیط بیولوژیکی است اما اثرات منفی علاوه بر محیط های مذکور در محیط های اقتصادی و اجتماعی نیز اتفاق خواهد افتاد.

چنین بی توجهی به استفاده از آب های مشترک اترک در حالی است که کشاورزی در بخش های زیادی از ترکمن صحرا به دلیل نبود منابع آب پایدار، به صورت کشت دیم انجام می شود. ر.ک: فردوسی،1387: 203) مطابق باورهای پیرسون، شخصیتهایی که در دوران کودکی به هر دلیلی فضای محبتآمیز خانه و یا پدر و مادر را از دست میدهند، در صورت مهار بحران و رفع دغدغهها به مرزهای کهنالگوی «معصوم» نزدیک میشوند. از سویی زیبایی یک امر مطلق نیست و هر فردی با توجه به معیارهای شخصی خود امری را زیبا یا زشت می­داند. شناخته شده است و آموخته­های هر فردی ناخودآگاه در نگرش او به امور و زیبایی­شناسی آن مؤثر است.

دوم اینکه هر یک در قاموس فرهنگی و تمدنی خویش در سیر در زمانی و تاریخی شکل گرفتهاند و به سبب الگو و سرمشق بودن-که ناشی از ماهیت اسطورهای آنها نیز هست-همواره مورد تقلید و اقتباس قرار میگیرند و به قول الیاده به سبب تعلق به ساحت آیینی، خاصیت تکرار پذیری دارند. باید توجه داشت که کنشها و خویشکاریهای قهرمانان شاهنامه به چند دلیل انگیزة تحلیل روانشناختی را بر میانگیزانند: نخست آنکه این شخصیتها بیش از اینکه واقعی و برآمده از متن جامعة خود باشند، نماد و نمودی از صفات درونی انسانها هستند.

با وجود اینکه گاه دشمنان و موانع، کار و راه «حامی» را برای کمک مشکل و ناهموار میکنند، شخصیت «حامی» نیز بینیاز از «یتیم» یا «معصوم» نیست؛ شخصیت کیخسرو به سبب آیندة روشن و برخورداری از پشتوانة قدرت و اقتدار ایرانیان از ظرفیتی کمنظیر برای «حامی» برخوردار است و در آینده میتواند در تحقق آرمانهای «حامی» نقشی ثمربخش بازی کند. قابل تحلیل و اثبات است. توجه به این میراث هویتی- معرفتی از زوایای مختلف نهتنها میتواند ارزشهای ذاتی این اثر سترگ حماسی را آشکار کند، بلکه در بازشناسی فکری و هویتی ایرانیان بسیار مؤثر است. توصیفی از درخت(مبارزان دلاور وطن) در پایان زمستان(حکومت مستبد طاغوت) که پس از شوکران مرگ و اشاره به سختیهای پر آشوبِ روزگارِ شاعر، این مبارز نستوه و همیشه پابرجا (درخت)، به بیداریِ شکفته میرسد، زیبایی و شکوفایی درخت، از اسفند ماه آغاز میشود تا این که در بهار شکوفا میشود و درخت را همچون مبارزی میداند که پس از گذار سختیهای بسیار و حوادث دشوار زمان و حکومت مستبد، سرانجام در بهار آزادی به زیبایی و طراوت میرسد.

اعرابی درویش نیز در آغاز به امید سکه به درگاه خلیفه آمده؛ اما دیدار او که گونهای از دیدار با ولی است، خواستهاش را متحوّل میکند. اما در مقابل، تعبیر ویرانی و خرابی به دریای آب یا آب از مضامین دیگر شاهنامه است، که به نوعی در تضاد با مفهوم آن به عنوان زندگی­بخشی و سرسبزی به کار رفته است و در واقع جنبۀ منفی و ویرانگری آب را می­رساند. به باور این اقوام، روح عبارت است از انسان یا حیوان کوچکی که کالبد را تسخیر کرده، آن را به حرکت وادار می کند.

در اینجا شاعر متأثر از روح طبیعت­پرست و بومی­گرای خویش، در تشبیه بلیغ گله­های گاو به شط دراز قهو­ه­ای، به تصویری زنده و جاندار پرداخته است. مطالعه تغييرات مورفولوژيک رودخانه ها و رابطه آن با عوامل تاثير گذار طبيعي و انساني به طور گسترده اي به عنوان يک ابزار مفيد به منظور مشخص نمودن روند تکاملي رودخانه ها و برنامه ريزي درست براي حفاظت و بازسازي رودخانه ها شناخته شده است. با استفاده از مطالعات زمين شناسي صورت گرفته در دشت، تاثير سازنده هاي زمين شناسي بر كيفيت آب و ميزان نمكي كه از هر ايستگاه به سمت دشت حمل مي شود مورد بررسي قرار گرفت.

«تا کور شود هر آنکه نتواند دید، مهری ندارم تا بگویم مهرم حلال جانم آزاد. شاملو معتقد است که ذهن شاعر باید از کلمات پربار باشد تا بتواند بهتر عواطف و اندیشه­های خود را بیان کند. در ایران نیز این پژوهشها تأیید کردهاند که بیماری اماس در بین افراد با سطح اقتصادیاجتماعی بالا، شایعتر است (شاهنظری، 1392: 21؛ شفیعیهنجنی، 1390: 32). طبق پژوهشهای میدانی و محلی در منطقه پیربکران، 36 درصد مبتلایان به اماس وضعیت اقتصادی ضعیف، 60 درصد وضعیت متوسط و تنها 4 درصد وضعیت اقتصادی خوبی داشتند؛ در نتیجه، این سخن که اماس، بیماری ثروتمندان است درباره این منطقه صدق نمیکند و این مؤلفه از عوامل بیماری اماس در منطقه پیربکران نیست.

دیدگاهتان را بنویسید